دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-87 
3. بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی ‌دانشجویان رشتة تربیت بدنی (1386ـ1382)

صفحه 25-40

رسول زیدآبادی؛ روح ا. . . رنجبر؛ احمد فرخی؛ محسن زارع زارچی؛ رحیمه مهدی زاده