دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-93 
2. تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

صفحه 27-40

صمد ایزدی؛ میمنت عابدینی بلترک؛ سیروس منصوری


3. رابطه بین هوش عاطفی و سبک‌های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران

صفحه 41-54

ناجیه حدادی؛ علی محمد امیرتاش؛ مریم خواجه صالحانی؛ محمد اسماعیلی؛ حیدر عبدالهی


5. مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران

صفحه 67-80

رضا قاسم نژاد؛ صغری حیدری؛ سیّد قاسم قربانزاده زعفرانی؛ محمّد غلامپور؛ بهزاد بهزادنیا