پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (JSMB) - اهداف و چشم انداز