پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (JSMB) - واژه نامه اختصاصی