پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (JSMB) - فرایند پذیرش مقالات