نویسنده = علی اکبر جابری مقدم
تأثیر بازخورد با رویکرد ساندویچی، بازخورد تأیید موفقیت و اصلاح خطا بر دقت شوت فوتبال تحت قید محیطی

دوره 17، شماره 34، آبان 1400، صفحه 53-41

10.22080/jsmb.2020.14285.2872

سجاد ترشیزی برگویی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی اکبر جابری مقدم


تاثیر فشار نظارت و نتیجه بر تصمیم گیری ورزشکاران تنیس روی میز: بازپردازش یا حواس‌پرتی

دوره 17، شماره 34، آبان 1400

10.22080/jsmb.2020.14382.2887

محمد سلیمانی راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم


تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون

دوره 11، شماره 21، اردیبهشت 1394، صفحه 119-128

10.22080/jsmb.2015.955

مریم عبدالشاهی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی