بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای ورزشی در نوجوانان 15-18 ساله پرداخته است.
روش تحقیق: آزمودنی‌های این پژوهش را 104 نوجوان عادی و 97 نوجوان استعداد ورزشی تشکیل می‌دهند، که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای از بین نوجوان عادی و نوجوان استعداد ورزشی شهر اصفهان انتخاب شدند و به وسیله 5 مقیاس، آزمون هوشی کتل، آزمون خلاقیت عابدی، فرم کوتاه مقیاس شخصیتی نئو، آزمون هوش هیجانی بار - آن و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش، برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل ممیز با استفاده از نرم افزار spss16 استفاده شده است.
یافته ها: نتیجه‌های به دست آمده نشان داد، به جز هوش شناختی، سایر متغیرهای هوش هیجانی، خلاقیت، شخصیت و راهبردهای انگیزشی یادگیری، پیش بین‌های بروز استعدادهای ورزشی شهر اصفهان می‌باشند.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی یادگیری بیشترین تأثیر را در بروز استعدادهای ورزشی ایفا می‌کنند و هر دو متغیر دارای مؤلفه‌هایی هستند که قابل آموزش می‌باشند.

کلیدواژه‌ها