شناسایی تنگناها و موانع پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه تغییرات مداومی که در محیط پدید می‌آید سازمان ها را با مسائل و تنگناهای فراوانی مواجه می کند. مدیران این دوره نیازمند کسب دانش، هوشمندی، تخصص و دید وسیع تری برای مقابله با تنگناهای فراروی هستند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی تنگناها و موانع والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات است.
روش تحقیق: روش تحقیق از نوع اکتشافی و  میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 50 نفر از خبرگان والیبال ساحلی کشور هستند. ابزار این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته سوات شامل 61 سوال است که پس از تایید روایی و پایایی ( 84./=α ) توزیع گردید. برای استخراج تنگناها و موانع، به مقایسه ضعف ها و قوت های درونی با تهدید های بیرونی والیبال ساحلی کشور پرداخته شد. برای تحلیل داده ها از میانگین و انحراف معیار و همچنین آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد فدراسیون والیبال در بخش والیبال ساحلی در وضعیت کنونی دارای 15 قوت و 21 ضعف و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه است. در بخش قوت؛ مطرح بودن ورزش والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در مسابقات المپیک، در بخش ضعف؛ نبود یک سیستم استعداد یابی، در بخش فرصت؛ وجود خط ساحلی 3000 کیلومتری در کشور و در بخش تهدید؛ وجود انگیزه های مالی بیشتر در رشته های دیگر بالاترین میزان اهمیت را دارند.
بحث و نتیجه­گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که والیبال ساحلی ایران با تنگناها و موانع عدم وجود استعداد یابی، کمبود منابع انسانی، کمبود بودجه و فعالیت های مالی، ساختارسازمانی نامناسب، حضور اندک زنان، عدم برگزاری مسابقات لیگ و مسابقات در سطوح پایه، کمبود امکانات و تجهیزات، آگاهی و شناخت اندک عمومی، عدم حضور والیبال ساحلی در ورزش دانش آموزی و دانش جویی، کمبود تحقیقات و پژوهش، عدم توسعه باشگاهها و حضوراندک نمایندگان ایران در مجامع بین المللی والیبال ساحلی روبرو است. در نهایت پبشنهاد می شود که در جهت حفظ و تقویت این قوّت ها تلاش شود، از طریق مدیریت مناسب ضعف ها را اصلاح  و برطرف نمود و با تدوین برنامه راهبردی و انتخاب راهبردهای مناسب آثار منفی این تنگناها و موانع را  بر عملکرد فدراسیون والیبال در بخش ساحلی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


## Strategic Plan 2009-13,Available from: http:// www.scottishvolleyball.org/uploads/assets/##FIVB beach volley ball Hand bock ,Available from :http://www.fivb.org , 2012 ## Sajadi,seyedNasrollah(1385)"Sport management organization" edition 5,samt##Longenecker,c,o.neubert,M,J, and, Fink, L,S,(2007),causes and consequences of managerial failure in rapidly changing organizations, Business Horizons##Shackman , G. (2002), “Why does a society develop the way it does”. [online]##Available on: http://gsociology.icaap.org/report/summary2.htm.##Khosravizadeh,esfandiar(1387) "study and design strategic plan of NOC.IR.IRAN"A,university of Tehran##Available from: http:// www.olympic.ir##Keshti dar,mohmmad(1387)" Comprehensive plan development of the sport of volleyball. IR.IRAN ",sport sciences research institute of Iran.##Khosravizadeh,esfandiar ; Hamidi,mehrzad Yadollahi,Jahangir Khabiri,mohammad (1388); "Iran NOC Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, Issues and Challenges it confront", Journal of sport management ,volume 1, page19-35## Shabani,Abbas.Ghafori, Farzad.Honari,Habib (1390)"Iran track and field challenges" Sport management review, volume 9, page51-64## Available from:http://beachtraining.com/wp-content/uploads/2011/04/ABVC.pdf ##Wu Ping,Xiang, Xian-lin,Meng Fan-sheng(2004),Research on Present Situation of Beach Volleyball of Our Country and Countermeasures, (P.E. & Sports Training Department One, S.I.P.E., Shanghai, 200438, China)##CUI Xiu-yun1,SUGuoqing, (2009), Research on Current Situation and Developing Countermeasure Of Beach Volleyball Marketing##Available from: http://www.volleyball.ca,Long- term athlete development for volleyball in Canada,2006##Hangr David, J.Violin, Thomas L.(1389)"Foundations of Strategic Management", Arabi, Syed Mohammad; Rezvani, Hamid reza, Office of Cultural Research##John, Pearce .Richard ,Robinson(1383), "Strategic Management " khalili,sohrab.## Fred R. David(1388) "Strategic Management", Parsayyan, Ali, Arab, Mohammad. Cultural Research Bureau.##Hamidi zadeh,Hamidreza (1380)"strategic planning" Samt.## Coman ,A, Ronen ,B.(2009).Focused swot: Diagnosing critical strengths and weaknesses .International journal of production Research,47():5677-5689##Gaini,Abbasali(1382)" current talent identification models development for swimming", sport sciences research institute of Iran.##Hosseini,seyedshahoo(1389)"Formulating strategies for talent identification in championship sport of Iran, thesis for the degree of master science, Shomal university##Alijani, Eidi" current talent identification models development for track and field", sport sciences research institute of Iran. Sport management review, volume 4, page1-23## Available from: http:// www.volleyballengland.org, Strategic plan volleyball England 2009-2013## Available from: http://usavolleyball.org/juniors/junior-beach-programs## Available from:http://www.volleyball.ca/content/summer-2011##Mozaffari, Amir Mohammad.Elahi,Alireza.abbasi, shahamat (1391)"Development strategies system championship sport" .Sport management review, volume 13, page33-48##Mozaffari, Amir Mohammad(1388)"Comprehensive program for development championship sport" sport sciences research institute of Iran. ## Available from:http://www.jbv.jp## Available from:http://iranvolleyball.com## Available from:http://www.federvolley.it## Available from:http://www.cbv.com.br/v1/cbbvp/arquivos/ranking_individual## Available from:http://usavolleyball.org/volleyball-disciplines/beach-volleyball/ranking-system##http://www.volleyball.ch/Rankings##Farahbakhsh , Neda. Farzinvash, Asadollah(1388)" The Effect of Budget Deficit on Current Account Deficit and Economic Growth"Journal: Volume: 44,pages 171-192##Volleyball Canada Strategic Plan , 2012, Available from: http:// www.volleyball.ca## Available from:http://www.beachvolleyballseries.com.au/sponsors-and-partners##Available from:http://Usavolleyball.org/resource/about-usa volleyball##Keshti dar,mohmmad, Hamidi,mehrzad(1382)"  investigate the effects of organizational structure on the organizational commitment among P.E. managers & faculty members of Higher Education Universities. Journal of sport management.volume 15, page40-54 ##Monazami ,maryam. Alam ,shahram.Boushehri,Nahid(1390)"The Identification of Effective Factors in the Development of Women's Physical Education and Sport in Islamic Republic of Iran".Journal of sport management.volume 10, page151-168## PorTehrani ,Mohammad Taghi(1386)"compare viewpoints of experts of experts, coaches& athletes regarding raising the level of women taekwondo" thesis for the degree of master science, Tehran university##http://usavolleyball.org/events/view/results/tag/3030/page/1##Farahani,abolfazl.abdevibaftani,fatmeh(1385)"the role of equipment and facilities athletic sport in development sport country" Journal of sport management. volume 29, page69-83## Available fromhttp://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Competitions/WorldTour## Available fromhttp://www.volleyballengland.org/beach/index.php## Available fromhttp://www.avf.org.au, Volleyball Australia Strategic Plan (2009-2013)## Available fromhttp://www.ausport.gov.au/ais/sports/beach_volleyball/home##Eshraghi,Hesam.kashef,mir Mohammad. Moharamzadeh, Mehrdad (1388)"Effect of organizational communications system on Conflict in Office of Physical Education in West Azerbaijan Province" Olympic journal, volume 1,pages 33-46##