درباره «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» 

 کشور محل چاپ : ایران                                       ناشر دانشگاه مازندران

درصد پذیرش مقالات: 16%                                 زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 نوبت‌های چاپ :دوفصلنامه                                      دسترسی رایگان به مقالاتبلی

نوع  داوریداوری بسته  و حداقل 2 داور                 زمان داوریحداقل4 هفته


 نشریه علمی «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» از قوانین cope تبعیت می‌کند و نرم افزارهای مشابه یاب و سایت های مرتبط به کار می گیرد.

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 33، بهار و تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی کارایی تیم‌های حاضر در جام جهانی 2016 فوتسال

شهرام شفیعی؛ کیخسرو یاکیده؛ هشام رستمی


6. طراحی مدل عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها

کاظم چراغ بیرجندی؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار؛ حسن فهیم دوین


11. طراحی نظام سلامت دانشجویان با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی

سید محمد حسین رضوی؛ سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی


13. مدل ارزیابی عملکرد مدیران فدراسیون جودو و کوراش بر اساس کارت امتیازی متوازن

اعظم عبداللهی؛ مصطفی ملایی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ رحیم رمضانی نژاد