ازاینکه نشریه «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» را برای انتشار ایده های نوین علمی و کاربردی خود انتخاب فرمودید سپاسگزاریم.

  سردبیر نشریه


 درباره «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» 

 کشور محل چاپ : ایران                                       ناشر دانشگاه مازندران

درصد پذیرش مقالات: 16%                                 زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 نوبت‌های چاپ :دوفصلنامه                                      دسترسی رایگان به مقالاتبلی

نوع  داوریداوری بسته  و حداقل 2 داور                 زمان داوریحداقل4 هفته


 نشریه علمی «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» از قوانین cope تبعیت می‌کند و نرم افزارهای مشابه یاب و سایت های مرتبط به کار می گیرد.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 29 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

1. اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 1-15

حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد حسن عبداللهی؛ امیر قنبرپور