ازاینکه نشریه «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» را برای انتشار ایده های نوین علمی و کاربردی خود انتخاب فرمودید سپاسگزاریم.

  سردبیر نشریه


 درباره «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» 

 کشور محل چاپ : ایران                                       ناشر دانشگاه مازندران

درصد پذیرش مقالات: 16%                                 زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 نوبت‌های چاپ :دوفصلنامه                                      دسترسی رایگان به مقالاتبلی

نوع  داوریداوری بسته  و حداقل 2 داور                 زمان داوریحداقل4 هفته


 نشریه علمی «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» از قوانین cope تبعیت می‌کند و نرم افزارهای مشابه یاب و سایت های مرتبط به کار می گیرد.

 نویسندگان محترمی که مقالات آنها در شماره 29 چاپ شده است در صورت نیاز با ایمیل msb@umz.ac.ir مکاتبه نمایند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 241-447 

10. طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

صفحه 343-360

محبوبه نقوی؛ سیدعماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر


15. تاثیر یک دوره تمرینات واقعیت مجازی بر زمان عکس العمل مردان سالمند

صفحه 421-432

شیما داوده؛ ایوب هاشمی؛ سعید رضائی؛ رسول حمایت طلب