تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی ، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از روش­های تمرینات بازخوردی که می­تواند روند آموزش و یادگیری را افزایش دهد، بیوفیدک است. نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد در تیراندازان ماهر بود.
روش­ شناسی: این مطالعه، نیمه تجربی به صورت پیش­آزمون پس­آزمون بود که با روش نمونه­گیری در دسترس بر روی دو گروه 8 نفری از تیراندازان انجام شد. هر دو گروه در 20 جلسه 90 دقیقه­ای تمرین تیراندازی شرکت کردند. گروه آزمایشی علاوه بر 20 جلسه تمرین تیراندازی در 20 جلسه 30 دقیقه­ای (سه جلسه در هفته) تمرین نوروفیدبک شرکت کرد. در پروتکل مورد استفاده 10 دقیقه اول به افزایش و تقویت موج آلفا در ناحیه T3 اختصاص یافت و بیست دقیقه دیگر شامل تقویت آلفا و سرکوب تتا در ناحیه Pzبود. داده­ها با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه­گیری مکرر تحلیل گردید.                                                    
یافته­ ها: نتایج نشان داد از نظر عملکرد در مرحله اکتساب در متغیر تغییرپذیری بین گروه­ها تفاوت معنی­داری  ( 001/0= P)، ( 817/23= F) وجود داشت اما در مورد متغیر دقت بین گروه­ها تفاوت معنی­داری  ( 127/0= P)، ( 635/2= F) وجود نداشت. همچنین در مرحله یادداری گروه تجربی نسبت به گروه کنترل دارای تغییرپذیری کمتر ( 001/0= P)، ( 998/93= F) و دقت ( 046/0=P)، ( 812/4= F) بیشتری بود. علاوه بر این بین دو گروه در متغیر شناسایی خطا تفاوت معنی­داری وجود نداشت (820/0= P)، ( 948/3= F). اما با توجه به میانگین­ها برتری با گروه تجربی بود.
بحث و نتیجه گیری: نوروفیدبک با بهبود امتیازات کسب شده در ارتقای عملکرد تیراندازان موثر می باشد. اما وجود یا عدم وجود نوروفیدبک اثری بر قابلیت شناسایی خطا ندارد.

کلیدواژه‌ها