بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال،آمل، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار عمران، دانشگاه شمال،آمل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مقوله مکان گزینی اماکن و فضاهای ورزشی، به عنوان یکی از مراکز خدمات رسان در سطح شهر، از جمله مباحثی است که در فرایند سلامت، توسعه و سعادت هر جامعه ای دارای اهمیت است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای مهم مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهری، از دیدگاه اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری سراسر کشور می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه­یابی است که جمع­آوری اطلاعات آن به صورت میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی سراسر کشور در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با مرتبه علمی استادیار و بالاتر به تعداد 62 نفر می باشدکه از این میان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان مجموعا 52 استاد به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از تایید روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 85/0، به دست آمده و با توزیع آن در میان نمونه تحقیق به صورت آنلاین به پست الکترونیکی اساتید مربوطه، داده­ها جمع آوری گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد و درآمار استنباطی از آزمون های کلموگراف اسمیرنوف وt تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته ها: نتایج حاصل از آزمونt تک نمونه ای، در سطح معناداری (05/0p≤) نشان داد که از دیدگاه اساتید جغرافیا و برنامه ریزی شهری سراسر کشور، تمامی شاخص های مکان یابی مورد بررسی در این تحقیق که شامل امکانات موجود در خصوص خدمات شهری، موقعیت و مشخصات زمین، سازگاری و ناسازگاری کاربری ها، تراکم و شعاع عملکردی و آب و هوا می باشد، در مکان یابی جهت طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری مهم و تاثیر گذار هستند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به هزینه زیاد ساخت اماکن و فضاهای ورزشی، می بایست نسبت به بسیاری از عوامل و متغیرها، به ویژه مکان یابی صحیح اینگونه فضاها، دقت لازم و کافی صورت پذیرد تا امکان دسترسی ساده تر، توزیع عادلانه تر و توسعه بیشتر اماکن و فضاهای ورزشی در آینده فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها