شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ‌لند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

3 استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آیت الله حائری، میبد، یزد،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: فرآیند کارآفرینی در ورزش، فرصت­های جدیدی را برای اشتغال ایجاد می‌کند، که با توجه به ابعاد گسترده علوم ورزشی می­توان آن را در زمره سریع‌ترین بخش­های رشد و مرتبط با بخش‌های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهان مطرح نمود. بنابراین؛ پژوهش حاضر با هدف شناخت و در نهایت اولویت‌بندی عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی در ادارات ورزش و جوانان استان یزد بر اساس نظر خبرگان انجام شد و درصدد آگاه نمودن سیاست‌گذاران ورزشی از نقاط قوت و ضعف کارآفرینی در ورزش می‌باشد تا سرآغازی برای بهبود این زمینه بسیار مهم باشد.
روش‌شناسی: در این مطالعه، در وهله‌ی اول عوامل موثر بر کارآفرینی در ورزش شناسایی؛ سپس با طراحی پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان، داده‌ها جمع‌آوری و عوامل با استفاده از تکنیک‌های مختلف تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) رتبه‌بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای تکنیک‌های مختلف در مواردی با هم همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه‌بندی عوامل موثر بر کارآفرینی در ورزش از یک تکنیک ادغامی، تحت عنوان روش کپ‌لند، استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج رتبه‌بندی حاصل از تکنیک نهایی کپ‌لند، نشان داد که به ترتیب عوامل تدوین برنامه‌ریزی جامع در زمینه کارآفرینی ورزشی، وجود وزارت ورزش و جوانان در کشور و وجود شبکه تلویزیونی ورزش در کشور نسبت به سایر عوامل از اولویت بیشتری برخوردار هستند
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کارآفرینی در ورزش کشور؛ مدیران ورزشی باید برای پیشرفت کارآفرینی در ورزش کشور، توجه ویژه ای به این عوامل داشته باشند. 
 

کلیدواژه‌ها