بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه مازندران

4 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: موضوع اشتغال به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهم‌ترین چالش کشور در دهة پیش رو است بر همین اساس‌ این پژوهش با هدف بررسی موانع مؤثّر بر اشتغال فارغ التحصیلان رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد.
روش شناسی:  112 نفر (8/7 ± 7/34 سال) به عنوان نمونه تحقیق به صورت هدفدار از میان جامعة آماری شامل اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها، مدیران ارشد ورزشی و فارغ التحصیلان تربیت بدنی که در رابطه با موضوع تحقیق صاحب‌نظر و ذینفع بودند انتخاب شدند. جمع‌آوری اطّلاعات با برگزاری جلسات مصاحبه هدفدار و هدایت شده و استفاده از پرسش‌نامه‌های محقّق‌ساخته در دو بخش عوامل درونی با ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و عوامل بیرونی با ضریب آلفای کرونباخ 93/0 صورت پذیرفت. پرسش‌نامه عوامل درونی شامل 24 سؤال بسته و یک سؤال باز و پرسش‌نامه عوامل بیرونی نیز شامل 49 سؤال بسته و یک سؤال باز در مقیاس نه گزینه‌ای لیکرت طرّاحی گردید. برای توصیف و تجزیه وتحلیل اطّلاعات، پس از استخراج و دسته‌بندی داده‌های جمع‌آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSS از شاخص‌های فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و درصد در قالب جداول استفاده شد. در بخش آمار استنباطی برای بررسی اختلاف موانع درونی و بیرونی از آزمون ویلکاکسون و برای اولویّت و رتبه‌بندی کردن عوامل از آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده گردید. برای تبیین راهکارها از روش قضاوت تحلیلی و شهودی و طوفان مغزی استفاده شد.
یافته ها و  نتیجه گیری : نتایج نشان داد موانع بیرونی (05/0P < و 001/0 =Sig) نقش بارزتری در قیاس با موانع درونی بر مسألة اشتغال فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی دارند. فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی و اقتصادی جامعه و عدم ارتباط بین دانشکده‌های تربیت بدنی و کارآفرینی به عنوان مؤثّرترین عوامل درونی و ورود افراد غیر ورزشی و غیر متخصّص به ورزش، عدم توسعه بخش خصوصی در ورزش و عدم امکان برگزاری برخی رویدادهای بین‌المللی در کشور به عنوان مؤثّرترین عوامل بیرونی می‌باشند

کلیدواژه‌ها