تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده:
هدف از اجرای این تحقیق تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان کاشان در سال تحصیلی 89- 1388 با استفاده از روش تحلیل عاملی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 87٪ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش شهرستان کاشان و نمونه آماری شامل 79 نفر از معلمان ورزش (40 نفر زن و 39 نفر مرد) است که به شیوه نمونه گیری طبقه ای- تصادفی منظم انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل عاملی استفاده شد. به منظور تایید مناسب بودن تحلیل عاملی نیز از آزمون های بارتلت و کفایت نمونه (KMO) استفاده گردید. در ضمن تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که بر مبنای 10 عامل اثرگذار بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی یک عامل حدود 8/45 درصد از واریانس را تبیین کرده است. در ضمن از دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی به ترتیب اولویت عبارت اند از: 1- ارزشیابی 2- شیوه تدریس 3- تخصص معلمان ورزش 4- برنامه آموزشی 5- امکانات 6- محتوای آموزشی 7- نگرش (مسئولان، دانش آموزان و معلمان) 8- تجربه معلمان ورزش 9- بودجه 10- اهداف آموزشی.

کلیدواژه‌ها