تحلیلی بر عوامل موثردر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد

چکیده

مقدمه و هدف: درس تربیت بدنی، بر ابعاد مختلف وجودی دانش آموز اثر مثبت می گذارد، ولی موقعیت مناسبی در نظام تعلیم و تربیت ندارد.هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس است.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی در سال تحصیلی (91-1390) بودند که بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله ای، تعداد 173 نفر (92 نفر زن و 81 نفر مرد) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده گردید. روایی آن به وسیله استادان صاحب نظر و معلمان و کارشناسان با سابقه تأیید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد(97/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل، آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون در سطح معنی­داری 05/0p≤ استفاده شد.
یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل عاملی 36گویه، در پنج عامل تخصص معلمان(6گویه)، بعد روانی (5 گویه)، نگرش و شناخت گروه‌های مرتبط (11 گویه)، نظارت و ارزشیابی (4 گویه) و امکانات و تجهیزات (10گویه) به ترتیب مهم­ترین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی شناخته شدند. همچنین بین اولویت عوامل موثر بر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی، تفاوت معنی­داری وجود داشت (05/0≥p).
نتیجه گیری: عامل تخصص معلمان، بعد روانی و نگرش و شناخت گروه های مرتبط در اولویت های اول و تقریباً از اهمیت یکسانی برخوردار بودند، ولی بین این 3 عامل با عامل نظارت و ارزشیابی و عامل امکانات و تجهیزات، تفاوت معنا دار بود(05/0≥p).به نظر می­رسد با توجه به اولویت بالای عامل تخصص معلمان، بعد روانی و نگرش و شناخت گروه های مرتبط،توجه و بکارگیری شاخص های این عوامل در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


##Andam, R.;mehdizade, R. (1383).Surveythe relationship betweenphysicalactivityandeducational between middle and high school in Shahrod city, Proceedings of theFourth Conferenceof Physical Education andHealthofschools, Tehran.##pazoki, B. (1379).Problems of physical education lessons middle school and high school in Tehran, MS Thesis, Tehran University, Faculty of Physical Education and Sports Science.##ShabaniBahar, G.;Erfani, N.&Bakhtiar,.(1386).Surveyandassessmentofstudents'knowledgeaboutlessonphysical educationin high schools inMalayercity,Harekat magazine, No. 33, autumn86, pp.153-164.##Hardmn, K. &Marshall, J. (1382).Thephysical education inuniverseschools(Proceedings), selectedandtranslatedbyAzmon, J.PublicationsOffice of ResearchandDevelopmentdepartmentofphysicaleducation,education Ministry.##Zarabian, F.(1384).Factorsaffecting the development ofphysicaleducationlessonsinsecondaryschoolsin Tehran.MS Thesis, TehranUniversity,Payam Noor.##AliMohammadi, H.(1385).Compared theattitudesofadministrators, teachersandparents about physical educationandsportinelementaryschoolprograms, intheEghlid city. MS Thesis, TarbiyatMoalemUniversity, Faculty ofPhysical Education andSportsScience. ##AvazzadeSamani, S.(1383).Examiningtheproblemsofteachingphysicaleducationin the country andprovidepracticalsolutions. Proceedings of theFourth International Congressof Physical Education andHealthschools.Tehran, PublicationsOffice of Researchand Development, Ministry of Education.##Saffici, C. (1999). The Perceived Relevance of Physical Education, Physical Educator, 56(3): 138-214. ## Carlson, T. B. (1995), We Hate Gym: Student Alienation from Physical Education, Journal of Teaching in Physical Education, 14(4): 467-477. ##Sanei-Fard, S.; Kashef, M.&Moharamzadeh, M.(1386). Survey and comparedtheperformanceand status ofphysicaleducationlessonsphysical education from viewpoint of administrators andteachersinpublicsecondaryofschoolinOromiye city, Sports scienceresearch, third, sixthissue,autumn86, pp. 27-44.##Mahdipor,A.;Shafi-Nia, P.;Parham, G.&khan-Mohammadi, R.(1388).Describesthe obstacles ofactiveteachingmethodsinphysicaleducationfrom the perspective ofmale and femaleteachersinfourschooldistrictsin Ahvaz, JournalofSportsSciences, inVI, No. 2 (23), pp.80-92.##Darst, P.W. &Pangrazi, R.P. (2001). Dynamic Physical Education for Secondary School Students. Pearson Ed, Inc. 4th Edition. ##Arabi, M.(1383).Needassessmentofphysicaleducationandsport in middle school .Master's thesis, University of Guilan, Faculty ofPhysical Education andSportsScience.## Earl, L. M. &Stennett, R. G. (1987). Student attitudes toward physical and health education in secondary schools in Ontario, Canadian Alliance of Health, Physical Education and Recreation Journal, 53 (4): 4-11. ##Tannehill, D. &Zakrajsek, D. (1993). Student attitudes towards physical education: A multicultural study, Journal of Teaching in Physical Education, 13(1): 78-826. ## Abdullah Hamed Nasser AL-L, B. A., M.S., (2008), Middle and High School Students' Attitudes toward Physical Education in Saudi Arabia, A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Arkansas.## Office for Standards in Education [OFSTED]. (2005). Specialist schools: a second evaluation, Girl’s Perception of Physical Education at key Stage 3 at Earlham High School, London: HMSO. ##Koca, C. Hiilya, F. &Demirhan, G. (2005). Attitudes toward physical education and class preferences of turkish adolescents in terms of school gender composition, Adolescence, 40(158), Summer Libra Publishers. Inc., 3089C Clairemont Dr., PMB 383, San Diego, CA 92117. ##Hojabri, K. (1390).The status ofphysical education courseamongothercoursesfrom the perspective ofstudents and parents, Master's thesis, University of Guilan, Faculty ofPhysical Education andSportsScience## Gustafson, S. L. & Rhodes, R. E. (2006). Parental correlates of physical activity in children and early adolescents, Sports Medicine, 36(1): 79-97. ## Eriksson, M. Nordqvist, T. & Rasmussen, F. (2008). Associations between Parents’ and 12-year-old Children’s Sport and Vigorous activity: The Role of Self-Esteem and Athletic Competence, Journal of Physical Activity and Health, 5: 359-373. ##Sigmund,E. Turonova, K. Sigmundova, D. &Pridalova, M. (2008). The Effect of Parents’ Physical Activity and Inactivity on Their Children’s Physical Activity and Sitting, ActaUniv, PalackiOlomuc. Gymn., 38(4):17-23.##Jago, R. Fox, R. K. Page, S. A. Brockman, B. &Tompson, L. J. (2010). Parentand child physical activity and sedentary time: Do active parents foster active children?BMC Public Health, 10(194).##Dishman, R. K. & Dunn, A. L. (1988). Exercise adherence in children and youth: Implications for adulthood. In R. K. Dishman (Ed.). Exercise adherence: It’s impact on public health: 155-200, Champaign, IL: Human Kinetics.##Khavari, L. Youssefian, J. (1387), survey  the status of physical education lessons in secondary school in Yazd, JournalofSportsSciences, Number 18, Spring 87, pp. 100-87.##Brid, Patrick J. Gansneder, bruce M. (1979). The preparation of schools to meet the physical education requirements of p. l. 94, 142.## Thompson, lind. (2001). Faculty of physical education and recreation. Albert  Physical education study (ALPES). ##Alam, S. (1381) Factorsaffectingtheefficiencyoftheviewsofphysicaleducationand sport from the perspective ofadministratorsandteachers,inprimaryschool, secondaryschooland high school in Ahwaz city. MS Thesis, TehranUniversity, Faculty ofPhysical Education andSportsScience.## Daley, A. J. (2002), School Based Physical Activity in the United Kingdom: Can it Create Physically Active Adults? QUEST, 54: 21-33. ##Zandi, B.Farahani, A. (1387) A comparative study ofthesituationofPhysicalEducation between Iran and the countries,AmericaandCanada.JournalofMovementScienceand Sport, Year VI, Volume II, No. 6(row 12).##