آگاهی از ناهنجاری‌های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: در جهان مدرن امروزی هر چیزی در اطراف ما می‌بایست به خود و بدن وابسته باشد. تصویر بدنی بازنمایی درونی ظاهر بیرونی فرد است که این بازنمایی ابعاد جسمانی، ادراکی و نحوه نگرش فرد نسبت به بدن خود را در بر می گیرد و بدن و توانائی خود را درک می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی نقش آگاهی از دارا بودن ناهنجاری های جسمانی در تعیین تصویربدنی صحیح و عزت نفس دختران دانشجو دانشگاه تبریز می باشد.
روش­شناسی: روش انجام تحقیق، از نوع علی -  مقایسه ای است. افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد غربالگری قرار گرفتند و 200 نفر از افراد دارای ناهنجاری، با بهره گیری از صفحه شطرنجی و آزمون نیویورک انتخاب شدند. شرکت کنندگان، دفترچه ای متشکل از پرسشنامه اطلاعات فردی، مقیاس تصویر بدنی ادراک شده (Silhouette figure rating) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، را تکمیل نمودند و به دو گروه تقسیم شدند (گروه (1) افرادی که از دفورمیتی خود  اطلاع داشتند و گروه (2) از دفورمیتی خود ابراز بی اطلاعی کردند).
یافته ها: براساس داده‌های تحقیق بیشترین شیوع ناهنجاری در کل افراد مربوط به لوردوز (گودپشتی) با 98.9% و کمترین شیوع ناهنجاری مربوط به پای پرانتزی با  6.7% بود. نتایج آزمون خی دو تفاوت معنی داری بین فراوانی های ناهنجاریهای اندام فوقانی و تحتانی دو گروه در سطح  نشان نداد. با استفاده از رگرسیون ساده خطی نشان داده شد که تصویر بدنی تقریباً 11% واریانس شاخص توده بدنی را در دو گروه تبیین می‌کرد (4.8= t و 34/0= beta). با استفاده از آزمون T استیودنت آماری تفاوت معنی‌داری در میزان عزت نفس دو گروه مشاهده نگردید (0.55=t، 0.05≤p).
بحث و نتیجه ­گیری: نتایج به دست آمده حاکی از وجود عزت نفس پایین و یکسان بودن ادراک صحیح از تصویر بدنی در هر دو گروه است. از آنجایی که عزت نفس تحت تاثیر خودارزیابی فرد از ظاهرش و میزان رضایت او از این حوزه قرار می گیرد، وجود دفورمیتی و تغییر شکل بدنی ارزیابی از خود را تحت تاثیر قرار داده و کاهش عزت نفس افراد را به دنبال خواهد داشت. همچنین آگاهی از نوع و میزان دفورمیتی تنها امل موثر بر سطوح عزت نفس نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


##Borzekoeski, D.L,& Bayer, A.M, (2005), Body image and media use among adolescents, Adolescent Medicine Clinics.16 (2), 289 – 302.##Crocker, P.R.E., Sabiston, C.M., Kowalski, K.C., McDonough, M.H., Kowalski, N, (2006),Longitudinal assessment of the relationship between physical self-concept and health-related behavior and emotion in adolescent girls. Journal of applisd sprt psychology.18; 185-200.##Sira, N., & White, P, (2010), Individual and familial correlates of body satisfaction in male and female college students. Journal of American College Health. 58(6): 507-514.##Alwan, H., Viswanathan, B., Paccaud, f., & Bovet, p, (2011), Is accurate perception of body image associated with appropriate weight-control behavior among adolescents of the Seychelles. Journal of Obesity.8: 1-8.##Dohnt, H., Tiggemann, M, (2006),The Contribution of Peer and Media Influences to the Development of Body Satisfaction and Self-Esteem in Young Girls: A Prospective Study. Developmental Psychology. 42(5), 929–936.##Gorman, Carolyn, (2007), Maternal Transmission of Body Image in School-AgedChildren. undergraduate Review. 3, 15-19.##Jorga, J., Marinkovi, J., Kentri, B., Hetherington, M, (2007),Alternative Methods of Nutritional Status assessment in Adolescents. Coll. Antropology. 31 (2): 413-418.##Rowe, V., (2006), Cross-gender influence: The effect of perceived male preference on female body image and self-esteem in young adult group The Australian Educational and Developmental Psychologist. 23 (2), 48-64.##Benkeser, R.M., Biritwum, R., Hill, A.G., (2012), Prevalence of overweight and obesity and perception of healthy and desirable body size in urban, Ghanaian women. Ghana medical journal. 46(2). 66-76.##Gorbany, M., Bahram, A, (1388). The relationship between physical self-concept with athletic performance in female student in sport Olympiad. Journal of Sport Management and motor behavior. 10, 13-20##Koyuncu,M., Tok,S., Canpolat, A.M., and Catikkas, F, (2010), Body image satisfaction and dissatisfaction, social physique anxiety, self-esteem, and body fat ratio in female exercisers and nonexercisers. Social behavior and personality. 38(4); pp: 561-570.##Rumsey,N., Harcourt, D.,(2004), Body image and disfigurement: issues and interventions. Body Image. 1: 83–97.##Schmalz, D. L, (2010),I Feel Fat’: Weight-Related Stigma, Body Esteem, and BMI as Predictors of Perceived Competence in Physical Activity. Obes Facts. 3:15-21.##Habelt, S., Korn. S., Berger, A., Bielek, J.,(2011), Psychological Distress in Patients with Pectus Excavatum as an Indication for Therapy. International Journal of Clinical Medicine, 2, 295-300.##Andersson, G.-B., C. Gillberg, E. Fernell, M. Johansson and A, (2011), Nachemson. Children with surgically correctedhand deformities and upper limbdeficiencies: self-concept and psychological well-being.The Journal of Hand Surgery (European Volume). 0(00) 1–7.##Hermansson L, Eliasson AC, Engstro¨m I. (2005) Psychosocial adjustment in Swedish children with upper-limb reduction deficiency and a myoelectric prosthetic hand. Acta Paediatr. 94: 479–88.##Strombeck C, Fernell E. (2003). Aspects of activities and participation in daily life related to body structure and function in adolescents with obstetrical brachial plexus palsy: A descriptive follow-up study. Acta Paediatr. 92:740–6.##Krille,. S. Müller., A. Steinmann., C. Reingruber., C. Weber., P.  Martin., A. (2012) Self- and social perception of physical appearance in chest wall deformity. Body Image. Volume 9, Issue 2, 246–252.##Didierjean-Pillet A. (2002). Psychological approach to congenital hand deformities Congenital deformities, the desire to know. Ann Chir Plast Esthet. 47: 2–8.##Mohammady Ashtiyany, KH. Khalaji, H. Bahrami, A. (1393). Compare motor development in obese/ overweight and normal weight 12 years-old girls in Arak city. Journal of Sport Management and motor behavior. 20, 85-94.##Thompson, M. A., & Gray, J. J, (1995), Development and validation of a newbody-image assessment scale. Journal of Personality Assessment. 64, 258–269.##Martin-Albo J., Nuniez J.L., Navarro J.G., Grijalvo F, (2007), "The Rosenberg self-esteem scale : ranslation and validation in university students". Spanish Journal of Psychology. 10(2); PP:458-67.##Rajaby, G. Behlol, N, (2007), Reliability and validity of a Rosenberge self-esteem scale In the first year students in Chamran University. Educational and Psychological Research. Third year. 2(8). 33-48.(in persian).##Thompson L.J., & Heinberg, L.J, (1999),The media’s influence on body image disturbance and eating disorders: we’re reviled them, now can we rehabilitate them? J Soc Issues. 55: 339-353.##Sanchez-Villegas, A., Madrigal, H., Martinez-Gonzalez, A., Kearney, J., Gibney, M.J., Irala, J.D., & Martinez, J.A, (2001), Perceotion of body image as indicator of weight status in the European Union. Journal Human Nutrition Dietet. 14: 93-102.##