بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

2 استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکاه غیر انتفاعی شمال، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه ی  هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی درمعلمان تربیت بدنی بود.
روش شناسی: جامعه آماری مورد نظر را تمامی 656 نفر معلمان تربیت بدنی استان اردبیل در سال تحصیلی92-91 تشکیل  می داد. تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان 250 نفر تعیین و با استفاده از روش نسبی طبقه ای از کلیه ی شهرستان ها انتخاب شدند. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و گردآوری داده ها به شکل میدانی صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ و رفتار شهروندی سازمانی پادساکوف و همکاران استفاده شد. پایایی درونی پرسشنامه، با محاسبه آلفای کرونباخ در بخش هوش معنوی 856/.و رفتار شهروندی سازمانی 897/. بدست آمد. از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای پیش‌بینی متغیرملاک از روی متغیرپیش بین واز رگرسیون ساده برای آزمون فرضیه‌های تحقیق در سطح معناداری p≤0/05استفاده گردید.
یافته ها: بین متغیر هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود داشت. هم چنین بین همه ابعاد هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی، معناسازی شخصی، گسترش وجودی) با رفتارشهروندی سازمانی وبین هوش معنوی با مولفه های نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری و نزاکت از رفتار شهروندی سازمانی، معلمان تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (p≤0/05). اما بین هوش معنوی با مولفه ی جوانمردی از رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی رابطه ی معنی‌داری یافت نشد. هم چنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد، متغیر هوش معنوی توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی را دارد(p≤0/05).
بحث: هرچه معلمان تربیت بدنی مدارس مورد مطالعه از هوش معنوی بالاتری برخوردار باشند، امکان بروز رفتار شهروندی سازمانی در آن ها بیشتر است بنابراین بهتر است آموزش و پرورش تمهیداتی را ایجاد کند تا هوش معنوی معلمان تقویت شود.

کلیدواژه‌ها