رتبه بندی مولفه های تأثیر گذار بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ایران بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

چکیده

مقدمه و هدف: توریسم به طور عام و توریسم ورزشی به طور خاص با دارا بودن ویژگی صنعت پاک، یکی از منابع درآمدزایی برخی از کشورها قلمداد می گردد. بدیهی است که به منظور بهره برداری از این حوزه از صنعت ورزش، مدیران و دست اندرکاران نیازمند برنامه ریزی دقیقی در سطح استراتژیک و عملیاتی برای توسعه آن هستند که باید مؤلفه های زیادی را با توجه با شرایط در نظر بگیرند. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت توریسم ورزشی است.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. با استفاده از منابع کتابخانه ای و ادبیات موجود معیارها مشخص و برای مقایسه زوجی و وزندهی معیارها از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP ) در نرم-افزارExpert choice و برای رسم نمودار از نرم افزار Excel استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که در بین مؤلفه های تأثیر گذار بر توریسم ورزشی حمایت های سیاسی و قانونی(با وزن 0.396) بیشترین اهمیت را دارد و به ترتیب مؤلفه های مدیریت و هماهنگی، بازاریابی، زیر ساختها و اماکن، شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها، تحقیقات و پژوهش، فرهنگ سازی و آموزش دارای رتبه های بعدی هستند.
بحث: مؤلفه های هشت گانه در این تحقیق می تواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایفا کند. به نظر می رسد توجه سازمانهای دولتی وخصوصی به این مؤلفه ها می تواند در توسعه گردشگری ورزشی راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • karim zohrevandian 1
  • . . 2
  • . . 3
1 Arak university
2 .
3 .