اثر خستگی بر عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی : نوع تکلیف و تغییرپذیری نوسانات پاسچری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی

چکیده

از جمله عواملی که به صورت بالقوه بر میزان لرزش پاسچری و عملکرد تکالیف هدف گیری اثر می گذارد خستگی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر خستگی موضعی اندام فوقانی بر شاخص های عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی به عنوان تابعی از مکانیسم های اهداف فوق پاسچری و خودکاری حرکت انجام شد. بدین منظور دو گروه تیراندازان مبتدی (6 نفر) و تیراندازان ماهر (6 نفر) در طی دو 2 کوشش 60 ثانیه ای در پیش آزمون و پس از اعمال خستگی ایزوتونیک با شدت های 40% - 60% - 70% - 80% MVIC شرکت کردند. عملکرد تیراندازان براساس شاخص های سنجش خطا در موقعیت ها دو بعدی (خطای منشعب، خطای شعاعی مرکز هدف و خطای متغیر) تجزیه و تحلیل شد. از روش تجزیه و تحلیل کمی بازپیدایی (RQA) برای مقایسه ساختار پویای غیرخطی نوسانات پاسچری شرکت کنندگان در طی مراحل آزمون و از پارامتر میانه حوزه فرکانس داده های EMG و مقیاس ادراک خستگی بورگ به عنوان شاخص خستگی استفاده گردید. برای تعیین اثر شدت های خستگی بر شاخص های عملکردی و تغییرپذیری دو گروه از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شدت خستگی عملکرد تیراندازان مبتدی به طور معنی داری تغییر یافت در حالیکه عملکرد تیراندازان ماهر همسان و ثابت بود. تجزیه و تحلیل اجرای تکلیف تیراندازی با حضور خستگی نمایانگر کاهش معنی دار میانگین مؤلفه های تغییرپذیری نوسانات پاسچری تیراندازان ماهر در دو محور قدامی ـ خلفی و میانی ـ جانبی بود. بنابراین تکالیف فوق پاسچری با کانون توجه بیرونی دارای اثر قدرتمندی بر عملکرد هستند و می تواند اثرات محدودیت های فردی را در تیراندازان ماهر به حداقل برسانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effect of upper limp localized fatigue on performance of expert and novice archery shooters:task vs:individual constraints

نویسندگان [English]

  • kamran shahdoust 1
  • saeid Arsham 2
1 kharazmi
2 assistan professor university of kharazmi
چکیده [English]

Background&Purpose: One of the factors that potentially influence on the postural tremor and  performance of goal-directed tasks is fatigue. The present study was designed to determine the effect of upper limb locality fatigue on performance indicators skilled and novice shooters as a function of the supra-postural goals and movement automaticity mechanisms. Methodology: performance and postural sway variability rate of two groups of novice shooters (23.33 ±2.40 years) and skilled shooters (24.60±3.38 years) during two trials in 60 seconds before and after isotonic fatigue intensity of 40% - 60% - 70% - 80% MVIC was compare. Shooting performance based on the measurement error in the two-dimensional situations (Radial Error, Subject- Centroid Radial Error and Bivariate Variable Error) was analyzed. recurrence quantification analysis (RQA) for comparison nonlinear dynamics of postural sway participants and the parameter median of data EMG and Borg scale of perceived fatigue as an indicator of fatigue was used. To determine the effect of fatigue on the performance indicators and variability variables, analysis of variance with repeated measures was used. Results: The results showed that with increased fatigue performance of novice shooters significantly changed (p0.05). analysis of Shooting performance in condition exert of locality fatigue represents a significant reduction in the average components variability of postural sway skilled shooters in two direction of anterior-posterior and mediolateral. Conclusion: supra-postural tasks on the focuses attention externally has a powerful effect on the performance and can minimize the effects of individual limitations in skilled shooters