تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام رضا ع

2 استاد دانشگاه امام حسین

3 استادیار دانشگاه شاهد

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تبیین سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی انجام شد.
روش شناسی: نمونه‌ای با حجم 385 نفر (285 مرد و 100 نفر زن) به روش تصادفی خوشه‌ای از بین جمعیت ورزشکاران نخبه انتخاب شد و مقیاس سلامت روان و پرسش‌نامۀ تنظیم شناختی-هیجانی فرم کوتاه را تکمیل نمودند. برای تحلیل آماری داده ها از شاخص ها و روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ هیجانی ﺑﺎ مؤلفه های ﺳﻼﻣﺖ روان شناختی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨاﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍرد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن حاکی از آن است ﻛـﻪ از ﺑﻴﻦ سبک های ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎنی، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﻣﺜﺒﺖ، به صورت مثبت بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کنند. همچنین فاجعه نگاری به طور مثبت و تمرکز مجدد مثبت نیز به طور منفی، درماندگی روان شناختی را پیش بینی می کند.
بحث و نتیجه گیری: سبک ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ورزشکاران ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ برند، در ﺗﻌﻴﻴﻦ سلامت روان شناختی آنان اهمیت دارند و ﺗﻘﻮﻳﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎرانۀ ﺗﻨﻈﻴﻢ شناختی-ﻫﻴﺠﺎنی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮای ﭘﻲ رﻳﺰی ﻣﺪاﺧﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ سلامت روان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد، به طوری که ورزشکاران در مواقع ارزیابیشان از موقعیت ها، بتوانند از راهبردهایی استفاده نمایند که مناسب ترین جوّ هیجانی را در رقابت ها ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation Athelete’s Psychological Health Dimensions Based on Cognitive Emotion Regulation Styles

نویسندگان [English]

  • Mohammad