ویژگی‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی ویرایش دوم (SMS-II)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ورزشی ویرایش دوم بود.
روش‏شناسی: بدین منظور 200 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در 11 رشتۀ ورزشی تیمی و انفرادی، نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی را تکمیل کردند. ابتدا با استفاده از روش ترجمه باز ترجمه، روایی صوری و صحت ترجمۀ نسخۀ فارسی پرسش‏نامه تأیید شد. در ادامه برای تعیین روایی سازة مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل‏یابی معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی ‏درونی مقیاس از ضریب آلفای‏کرونباخ و برای تعیین ثبات زمانی )ثبات پاسخ) سؤالات از ضریب همبستگی درون طبقه‏ای در روش آزمون- آزمون مجدد استفاده شد.
یافته‎ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص‎های برازندگی (02/0RMSEA=،96/0TLI=،97/0CFI=) از حد قابل قبول و مطلوبی برخوردار می‏باشند و در بخش دیگر همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که خرده‌مقیاس انگیزه درونی (80/0) خرده‌مقیاس تنظیم آمیخته (78/0)، خرده‌مقیاس تنظیم خودپذیر (77/0)، تنظیم‏درون‎فکنی‏شده (75/0)، انگیزش بیرونی (77/0)، بی‎انگیزشی (80/0) و همسانی کل پرسشنامه (79/0) و پایایی زمانی با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقه‎ای برای تمامی خرده مقیاس‎ها بیش از (75/0) می‏باشد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی می‌باشد.
نتیجه‎گیری: بنابراین از نسخۀ فارسی مقیاس اصلاح شدۀ انگیزۀ ‏ورزشی به عنوان ابزاری روا و پایا جهت ارزیابی میزان و سطح انگیزش ورزشی ورزشکاران زن و مرد در سطوح مختلف مهارتی در محیط‏های ورزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Persian Version of the revised sport motivation scale (SMS-II)

چکیده [English]

Background &Purpose: The purpose of this study was determining validity and reliability of the Persian version of Sport motivation scale Questioner.
Methodology: For this purpose, 200 athletes with different levels of skill in 11 sport fields, individual and team completed the questionnaires. First, with use of translation-back translation methods, face validity and translate accuracy of Persian version of questionnaires were confirmed. Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used for internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of items and percentile points were used for normalization.
Results: The results of research showed that confirmatory factor analysis the SMS-II had acceptable fit index (RMSEA = 0.02, CFI = 0.97, NNFI= 0.96) and internal consistency (Intrinsic= 0.80, Integrated= 0.78, Identified=0.77, Introjected=0.75, External motivation=0.77, A motivated=0.80 and the total = 0.79), and temporal reliability with ICC for all factors and total score of SMS-II, was more than 0.75. So this finding indicating good validity and reliability of the Persian version of SMS-II.
Conclusion: Therefore the Persian Version of the revised sport motivation scale (SMS-II) can be characterized as a valid and reliable tool to evaluate the revised sport motivation scale (SMS-II) among men and women at different level of competition in sport situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport motivation
  • Factorial Validity
  • reliability
  • Internal consistency
  • Temporal reliability