تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی. مطالعه بین فرهنگی در کشورهای ایران و مجارستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی در دانشگاه‌های ایران و مجارستان بوده است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از مدل سلسله مراتبی موانع فراغت به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. 1315 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ایران و 793 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مجارستان به پرسش‌‌نامه‌ای محقق ساخته که به زبان فارسی و مجاری ترجمه شده بود، پاسخ دادند. همچنین از 60 نفر از دانشجویان دو کشور مصاحبه نیمه ‌سازمان‌‌یافته بعمل آمد. از روش‌های آماری آزمون t و MANOVA برای آنالیز داده‌های کمی و از روش تحلیل محتوایی به‌منظور تحلیل داده‌های کیفی پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان ایرانی و مجاری در درک موانع درون‌فردی و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، اما تأثیر موانع بین‌فردی بر مشارکت آنها در فعالیت‌های ورزشی یکسان است. همچنین دختران دانشجو در دانشگاه‌های ایران هر سه گروه موانع را بیشتر از پسران دانشجو تجربه می‌کنند، در حالی که تفاوتی در بین دانشجویان دانشگاه‌های مجارستان با توجه به جنسیت وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: از نتایج این‌گونه برداشت می‌شود که صرف‌نظر از تفاوت‌های فرهنگی موجود در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران و مجارستان شرایط مختلف اجتماعی_ اقتصادی در دو کشور می‌تواند بر نگرش و گرایش دانشجویان در دو کشور برای شرکت در فعالیت‌های ورزشی مؤثر باشد. شاید نگرش نه‌چندان مثبت مردم به ورزش زنان در ایران از جمله بیشترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت دختران دانشجو در فعالیت‌های ورزشی باشد. از طرف دیگر، شاید بتوان رشد فناوری و تکنولوژی را از یک‌سو و شرایط اقتصادی نه‌چندان مناسب مجارستان و دانشگاه‌های آن کشور را از جمله عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان مجاری در فعالیت‌های ورزشی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative and Quantitative Analyzing the Students’ Perceived Constraints toward Involvement in Sporting Activities. A Cross-cultural Study between Iran and Hungary

نویسنده [English]

  • Hamid Mirsafeyan
Assistant Professor, Sport Sciences Faculty, University of Isfahan
چکیده [English]

Background & Purpose: The aim of this study is to qualitative and quantitative analyzing the students’ perceived constraints toward involvement in sporting activities in Iranian and Hungarian universities.
Methodology: The hierarchical model of leisure constraints was used as the theoretical framework of this research. 1315 students from Iranian public universities as well as 793 students from Hungarian public universities completed a self administrated questionnaire which was translated to Persian and Hungarian language. Also, 60 students from both countries participated in a semi-structured interview. A one sample t test and MANOVA were used for analysis the quantitative data. Also, the qualitative data was analyzed by content analyzing method.
Results: The results indicated that Iranian and Hungarian students were differently perceived intrapersonal and structural constraints however, they similarly experienced interpersonal constraints. Furthermore, Iranian female university students more than males experienced all of the categories of constraints whereas Hungarian students did not show any differences based on gender.
Conclusion: From the results it can be concluded that different socio-economic situation between Iranian and Hungarian students, regardless of the cultural differences, could be affect the attitude and their tendency to sporting activities. The negative attitude of Iranian people to women sport might be one of the most important factors affect the participation of female students in sport. On the other hand, improving the technology as well as unpleasant economic situation of Hungary and Hungarian universities might be affecting the level of Hungarian students’ involvement in sporting activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural limitations
  • gender inequality
  • leisure
  • social interactions