طراحی مدل تمایل به خرید پو شاک ورزشی ایرانی با وفاداری و تصویرسازی مشتری در ایجاد ارزش ویژه برندهای داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه ازاد اسلامی .واحدمرند

4 هیات علمی پیام نور

چکیده

پوشاک ورزشی، بخشی از محصولات ورزشی است که با اقبال جهانی مواجه است. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، رابطه تمایلات ورزشکاران در استفاده از برندهای داخلی پوشاک ورزشی با وفاداری و تصویرسازی در ایجاد ارزش ویژه برند می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر روش همبستگی است. جامعه آماری ، ورزشکاران پسر شهرستان مرند و دارای بیمه فعال ورزشی بودند که 341 نفر به صورت تصادفی بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 320 پرسشنامه کامل مورد بررسی قرارگرفت.ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته25 سئوالی 5گزینه ای بود که 10نفر از اساتید صاحب‌نظر دانشگاهی روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند. پایایی ابزار نیز با روش آلفای کرونباخ تأیید شد (0.89=α). از روش کمترین مربعات جزیی و نرم-افزارPLS-Graph برای آزمون مدل تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل (قیمت، کیفیت، طراحی و مدل- ملی‌گرایی) با تمایل به استفاده از برند و همچنین تمایل ورزشکاران نیز با وفاداری و تصویرسازی، رابطه مثبت و معنی‌داری داشت. بنابراین، وفاداری ورزشکاران در استفاده از برندهای داخلی پوشاک ورزشی، سبب ایجاد ارزش ویژه برند می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

طراحی مدل تمایل به خرید پو شاک ورزشی ایرانی با وفاداری و تصویرسازی مشتری در ایجاد ارزش ویژه برندهای داخلی