بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 کارشناس مسئول تربیت بدنی اداره آموزش وپرورش ناحیه 2 ساری

چکیده

با توجه به اهمیت ورزش تربیتی در مدارس مقاطع پایه‌ای کشور، لزوم توسعه‌ی ورزش برای این مدارس کاملا مشهود است که اولین گام برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار، بررسی موانع و رفع آنان می‌باشد. لذا این تحقیق جهت بررسی موانع توسعه‌ی ورزش مدارس در سطح آموزش و پرورش استان مازندران می‌باشد. روش اجرای این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشى است. نمونه‌ى آمارى پژوهش 50 نفر از متخصصین ورزش مدارس است که شامل، اعضای هیئت علمی که سابقه حضور در آموزش و پرورش را داشته‌اند، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان و معلمین تربیت بدنی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و یا دکتری می‌باشند. ابزار جمع‌آورى داده‌ها پرسشنامه‌ى محقق ساخته‌اى است که شامل گویه‌هاى مربوط به عوامل درونى و بیرونى است. تعدادى از اساتید و کارشناسان صاحب نظر، روایى این پرسشنامه را تأیید کردند. پایایى آن را نیز روش آلفاى کرونباخ تأیید نمود. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌هاى پژوهش نشان داده است که در محیط درونی سازمان ابعاد مدیریتی، انسانی، مالی، امکانات و زیر ساخت‌ها و ساختار سیستم آموزش و پرورش به ترتیب در اولویت موانع اثرگذار بر توسعه‌ی ورزش مدارس ابتدایی می‌باشند. از طرف دیگر در محیط بیرونی سازمان ضعف در محیط فرهنگی، عدم استفاده از تکنولوژی، محیط اجتماعی ناسالم، عدم وجود قوانین و رکود محیط اقتصادی به ترتیب در اولویت اثرگذاری هستند. عدم توسعه ورزش مدارس ابتدایی راه را برای توسعه‌ی ورزش همگانی و قهرمانی بسته و با بررسی موانع، با هم اندیشی کلیه‌ی مسئولین و سیاستگذاران باید سعی در برطرف کردن آن‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Obstacles to sport development in Mazandaran province schools

نویسندگان [English]

  • Ali Vafaei Moghadam 1
  • Morteza Dousti 2
  • Farnaz Fakhri 1
  • Mehran Jafari 3
چکیده [English]

According to the importance of educational sport in elementary schools,sport development in these schools is obvious.The first step to achieve sustainable development is checking obstacles and their removal. So this study is to examine the obstacles in sport development in Mazandaran province schools at the level of education.The method of this research is descriptive and rvey. The sample consists of 50 school sport experts, including faculty who had years of being in education, managers and provincial education department managers and experts in physical education with a master's degree or PhD. Data collection tools, questionnaires, which includes items related to internal and external factors. The number of professors and specialists authority, confirmed the validity of this questionnaire.To analyze the data, the Friedman test was used. Findings show that the most obstacles in internal environment of organizations : managerial dimension , human , financial affairs , facilities and infrastructure , And the structure of the education system . On the other hand, the most important external effective factors are cultural weakness , lack of using technology , insanitary social environment , lack of rules and economical recess are in the priority of effecting. Despite the obstacles that have been more powerful in outer dimension, Need to consider the overall strategy for this area of the country is at the macro level to the underlying reduce internal barriers to the department of education,To examine the obstacles, with thinking of all the officials and policymakers together to promote sports schools found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development obstacles
  • external and internal factors
  • school sport