ارتباط هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در عملکرد ورزشکاران رشته‌های تیمی شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

10.22080/jsmb.2017.7652.2043

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت ورزشکاران رشته‌های تیمی شهر یزد بود. جامعه‌ی آماری پژوهش کلیة ورزشکاران رشته‌های تیمی لیگ‌های شهر یزد به تعداد 23378 نفر بودند. که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 378 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های هوش معنوی هیلدبرانت(2011) و انگیزه پیشرفت گیل و دیتر(1988) بود. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که بترتیب 86/0، 90/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و آمار استنباطی( آزمون-های کولموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکاران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین بین تمامی مؤلفه-های هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ورزشکاران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد، و مؤلفه‌های تفکر انتقادی موجودی(به مقدار 265/0)، تولید معنی شخصی(به مقدار 134/0) و آگاهی(به مقدار 171/0) می‌توانند انگیزه پیشرفت ورزشکاران را پیش‌بینی کنند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد مربیان و سرپرستان تیم‌ها و ورزشکاران، از هوش معنوی به عنوان عاملی موثر در ایجاد انگیزه‌های موثر در موفقیت(انگیزش موفقیت و انگیزش قدرت) استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between spiritual intelligence and achievement motivation among the sportsman of team sports in Yazd province

چکیده [English]

The present study seeks to examine the relationship between spiritual intelligence and achievement motivation was among the sportsmen of team sports in Yazd province. The statistical population includes all sportsmen of team sports involved in Yazd Leagues reaching totally to 23378 people.The sample of the study constitutes of 378 people and this number is determined by using Cochran’s formula. The method of the study is descriptive, of correlation type, and regarding the goal is of practical. The required data is collected through the questionnaires of Hyldbrant (2011) and achievment motivation of Gil and Dieter (1988). Using Chronbach’s alpha, the reliability of the questionnaire is determined and the reliability scores were 0.86 and 0.90, respectively. To analyze the data, descriptive studies and inferential statistics (Kolmogorov-Smironov tests, Pearson correlation and regression) are used. The findings reveal that there is a significant direct relationship between spiritual intelligence and achievement motivations of the sportsmen. In addition, all elements of spiritual intelligence are found to have a significant positive relationship with the acheivement motivation of the sportsmen, and elements of present critical thinking(to %265),self-awareness production(to %134, and awareness(to %171) can predict the acheivement motivation in sportsmen. The trainers and superviosrs of the teams and the athletes are suggested to use spiritual intelligence as an effective factor of creating motivations for the acheivement (motivation, success and power motivation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Achievement Motivation
  • Present Critical Thinking
  • Self Meaning Production
  • Self Awarness