مقایسۀ ادراک موفقیت، سرسختی روان‌شناختی و نظم جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان

3 رییس دانشکده علوم انسانی،استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه سمنان

10.22080/jsmb.2017.10261.2377

چکیده

هدف و زمینه پژوهش: کاهش وزن علاوه بر تغییرات فیزیولوژیکی در بدن، جنبه‌های روانی وسیعی را نیز در برمی‌گیرد زیرا بسیاری از ورزشکارانی که در مسابقات بین‌المللی، کاهش وزن سریع داشته‌اند، مشکلات هیجانی متعددی را قبل و حین مسابقه گزارش می‌نمایند، بدین منظور هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ ادراک موفقیت، سرسختی روان‌شناختی و نظم جویی هیجانی در بین ورزشکاران با و بدون کاهش وزن بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل 480 ورزشکار (سن 9/6 ± 2/25 و سابقه ورزشی 5/6 ± 11) در مسابقات انتخابی استان تهران در سال 1394 بود که برپایه نمونه‌گیری تصادفی 200 ورزشکار به‌صورت نمونۀ تصادفی برگزیده شدند و پرسشنامه‌های ادراک موفقیت ورزشی، سرسختی کوباسا و نظم‌جویی هیجانی گروس تکمیل نمودند. به‌منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که ورزشکاران با کاهش وزن در متغیر سرسختی و زیر مؤلفه‌های آن (کنترل، چالش و مبارزه‌طلبی) به همراه ادراک موفقیت میانگین بالاتری نسبت به ورزشکاران بدون کاهش وزن داشتند؛ بالعکس ورزشکاران بدون کاهش وزن در متغیر نظم جویی هیجانی و دو زیر مؤلفه آن (سرکوبی، ارزیابی هیجان) به شکل معناداری میانگین بالاتری نسبت به ورزشکاران با کاهش وزن گزارش دادند.
بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که کاهش وزن در میان ورزشکاران می‌تواند بر وضعیت روان‌شناختی و هیجانی ورزشکاران تأثیر بسزایی داشته باشد؛ لذا این مسئله لزوم آموزش و آگاهی بخشی به مربیان و ورزشکاران در مورد ابعاد مختلف کاهش وزن را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of perception of success, hardiness and emotional regulation among elite athletes with or without loss weight

چکیده [English]

Background and Aim: weight loss includes wide mental aspects in addition to physiological exchanges on the body, because most of the athletes who have weight loss on the international competition show several emotion problems before and during the competition. The purpose of the current study was the comparison of perception of success, hardiness and emotional regulation among athletes with or without loss weight.
Method: The present study is descriptive and kind of causal-comparative study. The statistical sample consists of 480 athletes who had participated in 2015 learns nominee's competition. Based on accident sample 200 athletes were chose. Study tools were consisted sport perception of success, kubasa hardiness and emotional regulation questionnaires. Data were analyzed by MANOVA.
Result: The result of analyzed indicated that the athletes with weight loss had signification different with the athletes without weight loss in hardiness and its subscales (control, challenge and defines) and also in success perception's factors. In reverse, the athletes without weight loss had signification different with the athletes with weight loss in emotional regulation and its subscales (suppression, emotional evolution).
Conclusion: it can be concluded that weight loss can influence Psychological and emotional states of athletes significantly, so this matter necessitates instructing and informing about different aspects of weight loss among athletes and coaches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success perception
  • hardiness
  • Emotional regulation
  • Loss weight