ارتباط رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی، انگیزش خودمختاری، پیامدهای خلقی و تمایلات رفتاری در محیط آموزشی ورزش نوجوانان؛ ارائه مدل بر اساس نظریه نیازهای روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

10.22080/jsmb.2020.10489.2412

چکیده

زمینه و هدف پژوهش: امروزه فواید روانشناختی مرتبط با شرکت در فعالیت های بدنی منظم شامل بهبود عمومی عزت نفس، خلق و خوی و بهزیستی روانشناختی کودکان و نوجوانان به خوبی آشکار شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی، انگیزش خودمختار و پیامدهای خلقی(خلق مثبت و منفی) و تمایلات رفتاری (کاهش ارزشمندی ورزش، میل به ادامه ورزش) در محیط آموزشی ورزش نوجوانان، بر اساس نظریة نیازهای روانشناختی اساسی بود.
روش‌شناسی: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. شرکت کنندگان شامل 500 نوجوانان (250 پسر و 250 دختر) با دامنه سنی 17-12 سال، شرکت کننده در کلاسهای آموزشی ورزشی تابستانی در شهر تبریز بودند که به صورت نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسش نامه های رضایتمندی و ناکامی از نیازهای روانشناختی اساسی، تنظیم های رفتاری در ورزش، خلق مثبت و منفی، تحلیل رفتگی ورزشی و میل به ادامه ورزش را تکمیل کردند.
یافته‌ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد رضایتمندی از نیازها به طور مثبت و ناکامی از نیازها به طور منفی، انگیزش خودمختاری را پیش بینی می کنند و انگیزش خودمختاری نیز به نوبة خود، به طور مثبت پیش بین کنندة پیامدهای مثبت (خلق مثبت و میل به ادامة ورزش) و به طور منفی پیش بین کنندة پیامدهای منفی (خلق منفی و کاهش ارزشمندی ورزش) می باشد. علاوه بر این، ناکامی از نیازها پیش بین کنندة قوی تر پیامدهای منفی و رضایتمندی از نیازها پیش بین کنندة قوی تر پیامدهای مثبت می باشد.
نتیجه‌گیری: یافته ها با تأیید کاربرد نظریة نیازهای روانشناختی در محیط آموزشی ورزش نوجوانان، بیانگر آن است که نیازهای روانشناختی اساسی متغیرهای تأثیرگذار در انگیزش، حالات خلقی و تمایلات رفتاری نوجوانان در محیط آموزشی ورزش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Basic Psychological Needs Satisfaction and Thwarting, Autonomous Motivation, Affective Outcomes and Behavioral Intentions in Adolescent's Educational Sport Environment; Modeling Based on Basic Psychological Needs Theory

نویسندگان [English]

  • Asghar Ahmadi
  • Mahta Eskandarnejad
چکیده [English]

Background & Purpose: Nowadays, the psychological benefits associated with participating in regular physical activity, including general improvements in the self-esteem, self-confidence and psychological well-being of children and adolescents, are well illuminated. According to Basic Psychological Needs Theory (Deci & Ryan, 2002), the purpose of this research was to examine the relationship among satisfaction and thwarting of basic psychological needs, autonomous motivation, affective outcomes (negative and positive affect), and behavioral intentions (sport devaluation and Intention to continue sport) in adolescent’s sport educational environment.
Methodology: Participants include 500 adolescents (250 girl and 250 boy, with age range 12-17 years) who participated in Summer Educational Sport classes in Tabriz city. They selected in cluster sampling way and completed the questionnaires of psychological needs satisfaction and thwarting, the behavioural regulations in sport, positive and negative affect, sport burnout , and intention to continue sport participation.
Results: Results by analyzing pearson correlational coefficients and track analysis showed that needs satisfaction negatively and needs thwarting positively predicted autonomous motivation, in turn, autonomous motivation predicted positively adaptive outcomes (positive affect and intention to continue sport) and negatively nonadaptive outcomes (negative affect and sport devaluation). In addition, needs thwarting predicted strongly nonadaptive outcomes, but needs satisfaction predicted strongly adaptive outcomes.
Conclusion: Overall, these finding by confirming the potential utility of the basic psychological needs theory in adolescent's sport educational environment, suggest that basic psychological needs is an effective variable in adolescent's motivation, affect states, and behavioral intentions at sport educational environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic Psychological Needs
  • motivation
  • Sport Education
  • Adolescents