رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی آیت ا... آملی واحد آمل

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، مقایسة میزان اعتماد به نفس ورزشی وزنه‌برداران نخبه و غیر نخبه و بررسی رابطة آن با میزان موفّقیّت در مسابقات است. تعداد 60 وزنه‌بردار از 71 دانشجوی شرکت‌کننده در بیست و یکمین دورة مسابقات وزنه‌برداری دانشجویان سراسر کشور و تمامی وزنه‌برداران تیم ملّی ایران شرکت‌کننده در مسابقات آسیایی 2007 چین (8 نفر) به پرسش‌نامة اعماد به نفس ورزشی صحیح پاسخ دادند. تمامی وزنه‌برداران تیم ملّی و دانشجویانی که در مسابقات دانشجویان سراسر کشور مقام اوّل تا سوم را کسب نمودند، به عنوان وزنه‌بردار نخبه (31 نفر) و دیگر وزنه‌برداران به عنوان گروه غیر ‌نخبه (37 نفر) در نظر گرفته شدند. پرسش‌نامة مذکور حاوی سه بُعد (1ـ مهارت و وظیفه، 2ـ خود شخص و 3 ـ موقعیّت و شرایط) بود که هر کدام با 3 سؤال پوشش داده شد. پاسخ‌نامه به صورت 5 سطحی لیکرت و حاوی پاسخ‌های «1ـ کاملاً موافقم، 2ـ موافقم، 3ـ نه موافقم و نه مخالفم، 4ـ مخالفم، 5ـ کاملاً مخالفم» بود که پاسخ 5 سؤال به طور پیش‌رونده امتیاز‌های 1 تا 5 و پاسخ 4 سؤال به صورت پس‌رفت‌کننده امتیازهای 5 تا 1 را به خود اختصاص می‌داد تا نظرات صحیح قابل تشخیص باشد؛ به طوری که با این روش نظرات 11 نفر غیر قابل قبول تشخیص داده شد. برای تعیین عامل موفّقیّت در مسابقات، «مقام کسب‌شده» را مورد استفاده قرار دادیم و به منظور کنترل عامل سطح مسابقات (ادغام دو گروه تیم‌ ملّی و نفرهای برتر مسابقه دانشجویی) «مجموع تعداد وزنه‌های مهار‌شده در یک‌ضرب و دوضرب» را عامل دیگر موفّقیّت در نظر گرفتیم. با توجّه به تجزیه و تحلیل‌های آماری بین گروه نخبه و غیر‌نخبه اختلاف معنی‌داری در سطوح اعتماد به نفس و دو بُعد «مهارت و وظیفه» و «خودشخص»، مقام کسب‌شده و تعداد وزنه‌های مهارشده با برتری وزنه‌برداران نخبه مشاهده شد؛ امّا هیچ همبستگی معنی‌داری میان سطوح اعتماد به نفس ورزشی و ابعاد آن با عوامل موفّقیّت در مسابقات وجود نداشت. با توجّه به تنایج تحقیق حاضر، اگرچه رابطه‌ای میان اعتماد به نفس ورزشی و عوامل موفیقت در مسابقةافت نشد، مشاهده گردید که ورزشکاران نخبه که سطوح اعتماد به نفس بالاتر و معنی‌داری نسبت به گروه غیر‌نخبه داشتند، هم در مقام کسب‌شده و هم در تعداد وزنه‌های مهار‌شده به طور معنی‌داری برتر از گروه غیر‌نخبه بودند. بنابراین، اعتماد به نفس وجه تمایز بین ورزشکاران نخبه و غیرنخبه‌ای به عبارتی موفّق و ناموفّق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها