تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

3 مدرس گروه شهرسازی دانشگاه مازندران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
 هدف تحقیق، تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی GIS)) بوده است. نمونة آماری برابر جامعة آماری، کلّیّة فضاهای ورزشی شهر آمل (68 فضای ورزشی) می‌باشد. ابتدا اطّلاعات توصیفی مکان‌های مورد مطالعه از اسناد موجود جمع‌آوری گردیده، سپس با حضور در مکان‌های مورد نظر با استفاده از دستگاه GPS موقعیّت جغرافیایی این اماکن ثبت و سپس اطّلاعات مکانی مربوط به شهر از تصاویر ماهواره‌ای و نقشه‌های شهری موجود جمع‌آوری گردید. اطّلاعات مورد نیاز در محیط سیستم‌های اطّلاعات جغرافیایی وارد شد و سپس به تهیّة نقشه‌های مورد نظر در محیط Auto Desk Map پرداخته و به منظور توپولوژی در محیط نرم افزار Arc/info وارد شده و داده‌های توصیفی به صورت لایه‌های اطّلاعاتی مختلف در بانک اطّلاعاتی GIS ذخیره‌سازی و با استفاده از توابع و الگوریتم‌های تحلیلی GIS، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، وضعیّت موجود منطقه ارزیابی گشته و در صورت نیاز فضاهای ورزشی جدید نیز از طریق مدل‌های موجود در محیط GIS، مکان‌یابی انجام شده و خروجی اطّلاعات از این سیستم به صورت نقشه‌های جدید صورت گرفته است. نقشه‌های به دست آمده از نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که از نظر شعاع کاربردی در هر سه شعاع (500، 1000 و 2000) پراکندگی اغلب فضاهای ورزشی کوچک شهر، مطابق با استانداردهای موجود نبوده است. فضاهای ورزشی متوسّط و بزرگ نیز با آن که نسبت به فضاهای کوچک از پراکندگی بهتری برخوردار بودند ولی در نهایت با استانداردهای موجود تطابق کامل نداشتند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در تأسیس فضاهای ورزشی جدید، باید از نظر رعایت استانداردهای تعیین شده برای شعاع کاربری دقّت بیشتری به عمل آید تا امکان دسترسی آسان به این فضاها برای همه شهروندان وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها