تعیین رابطة بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

چکیده
هدف: هدف اصلی‌این پژوهش تعیین رابطة بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیئت‌‌های ورزشی استان همدان است.
روش‌شناسی: جامعة آماری‌این تحقیق، شامل 40 نفر رئیس مرد و 40 نفر نائب رئیس زن بود که به روش تمام شماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌‌های تعارض کار ـ خانواده کارلسون (Carlson,2000) و کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL ـ BREF,2011) استفاده شد، که علاوه بر تأیید روایی صوری آن‌ها به وسیلة متخصّصان، پایایی آن‌ها به وسیلة‌ آزمون کرونباخ به ترتیب 87% و 85% محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌‌های آمار توصیفی از آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t یک نمونه و t دو نمونه و آزمون فریدمن نیز استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها، بیانگر آن است که بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی‌این جامعة آماری همبستگی معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین تعارض کار ـ خانواده با ابعاد کیفیّت زندگی (محیط، اجتماعی و روان‌شناختی) در رؤسای مرد و با ابعاد کیفیّت زندگی (جسمانی، محیط، اجتماعی و روان‌شناختی) در نائب رؤسای زن، همبستگی معنی‌داری وجود نداشت؛ ولی بین بعد جسمانی از کیفیّت زندگی و تعارض کار ـ خانواده در رؤسای مرد رابطه‌ی معکوس و معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین تعارض کار ـ خانواده زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت؛ امّا بین کیفیّت زندگی زنان و مردان، تفاوت معنی‌دار بوده است؛ بدین معنی که کیفیّت زندگی مردان، بهتراز زنان بود.

نتیجه‌گیری: با توجّه به ‌یافته‌ها، می‌توان گفت که تعارض کار ـ خانواده در بین رؤسا و نائب رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان با کیفیّت زندگی آنان جز در بعد جسمانی رابطه‌ایی ندارد.

کلیدواژه‌ها


##Managing work ـ life balance international. (2004). work/life initiatives ـ the way ahead report on the year 2005/from www. worklifebalance. com. au. ## Greenhous jh, beutell nj. (1985). sources of conflict between work and family roles. Academy of management review. 10:76ـ 88. ## Burley, k. a. (1995). "family variables mediators of the relationship between work ـ family conflict and marital adjustment. Among dual ـ career man and women", journal of social psychology 135,483ـ 497. ## Harvard business review. (2000). Harvard business review on work and life balance. Harvard business school press. ## Joshi, sunil, et al. (2000). Work ـ life balance: a case of social responsibility or competitive advantage? www. worklifebalance. com. ## Aryee, A. (1992). Antecedents and outcomes of Work ـ family conflict among married professional woman: evidence from. Singapore", human relations 45, 813ـ 837## WHOQOL Group. (1998) the world Health organization Quality of life assessment (WHOQOL ـ Brief). Development and general Psychometric Properties. Social science and medicine 1998; 46 (12) :1569ـ 1585## Carlson Ds, Williams LJ, kacmar KM. (2000). construction and initial validation of a Multidimensional measure. 36 (2) :249ـ 76. ## Simon M, Kummerling A Hassel horn HM. (2004 oct ـ Dec). next ـ study group. work ـ home conflict in the European nursing profession. Int J occup Environ Health. ; 10 (4) :384ـ 91## Karimi L. (2006). A test model of the work ـ family interface; a study of Iranian employees. Ph. D thesis, curtin university of technology. ## Yildirim D, Aycon Z. (2008). Vurses' work demands and work ـ family conflict: a questionnaire survey, Int J vurs stud. 45 (q) :1366ـ 78. ## Suet ching, W. (2001). "the Quality of life for hong kong dialysis patients". J. Adv nurs;35 (2) :27ـ 218. ## Gee, L. (2006). "the sf ـ 36 questionnaire and ies usefulness in population studies :results of german health interview and examination survey. European psychiatry. 12ـ 205. ## Blane David, Gopalakrishnan Netuveli and Mal Bartley. (2007). does Quality of life at Older Ages Vary with Socio ـ Economic position? sociology, Vol. 41 (4) , P:717ـ 726. ## Quailty, L. , Ameringen, M. (2002). "quality of life and anxiety disorders" J. anxiety disorders 51,67ـ 108. ## Frone, M. R. M. Russell and M. L. cooper: (1991). "reiationship of work and family stressors to psychological distress: the independent moderating influence of social support, mastery, active coping and self ـ focused attention", Journal of social. Behavior and personality 6,227ـ 250. ## Copelman, James, Samuel. (1983). Foundation of Social Theory, Translated by Manochehr Sabori, Tehran:Nashr ـ e ـ Nei Pub. ## Burke, R. J. (1998). "some antecedents and consequences of work ـ family conflict",Journal of social behavior and personality. 302ـ 287,3. ## Higgins, C. A. , L. E. Duxbury and R. H. irving. (1992). "work ـ family conflict in the dual ـ career family", organizational behavior. And human decision processes 51,51ـ 57. ## Senze, B; feliciolip, M; morreau, A. (2004). "Quality of life assessment of type 2 diabetic patients in general medicine" press med; 33 (5) ;6ـ 160. ## Ahmad nia, shirin. (2005). the Impact of employment on women's Health, social Welfare Quarterly, No. 18, P: 149ـ 168. ## Masoudi Alavi N, Ghofrani Pour F, Ahmadi F, Rajab A, Babaei Gh. R. Quality of life in diabetics referred to Iran Diabetes Association (IDA) , Tehran, 2003. Behbood the Scientific Quarterly. 2004; 21 (8) : 56ـ 47.##