بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندارن

چکیده

دکتر سید محمد حسین رضوی، دکتر سید عماد حسینی، اکرم خواجه پور
چکیده
مقدمه و هدف: امروزه جاذبه­‌های طبیعی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر توسعه گردشگری هر استانی می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار  بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران می‌باشد.
روش شناسی: روش انجام تحقیق حاضر، توصیفی از نوع زمینه یابی بوده که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان گردشگری و میراث فرهنگی، کارشناسان ورزشی اداره کل تربیت بدنی و روسای هیئت­های ورزشی استان مازندران تشکیل می­دهند که از بین آنها 319 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که پس از تائید روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در سطح معنی داری 05/0≥ P (برای جاذبه ها 93/0) به دست آمد. داده ها به روش تحلیل عاملی و آزمون کروسکال - والیس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که جاذبه‌های کوهنوردی با بار عاملی 82/0 و جاذبه‌های ورزش‌های تابستانی با بار عاملی 77/0 به ترتیب اولین اولویت و جاذبه‌های زمستانی با بارعاملی 75/0 پائین ترین اولویت را به خود اختصاص داده‌اند. از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی جاذبه‌های مربوط به ورزش‌های تابستانی و کوهنوردی دارای بیشترین میانگین بودند اما کارشناسان گردشگری و مسئولین هیئت­های ورزشی به ترتیب جاذبه­های مرتبط با شکار و صید و ورزش‌های تابستانی را انتخاب نمودند.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که جاذبه های طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی اثر گذار است، بنابراین برای توسعه گردشگری ورزشی استان لازم است که با آموزش نیروی انسانی، استخدام نیروی متخصص و تحصیل کرده، مدیریت صحیح، با تصمیمات و اقدامات مناسب در پیشبرد و توسعه این صنعت مهم گامی اساسی بر داشت.
 
 

 

کلیدواژه‌ها


##Gay, Chakvay (2003). Jhangrdydrchshmandazyjam. Translation: Parsayyan, L.araby, MA. Vyrayshdvm, Thran.dftrpzhvhsh-Hayfrhngy.##World Tourism Organization(WTO)(2001). Sport and Tourism shaping global Culture. On http://www.world–tourism.org.## Frangialli, F(2004). Sport and Tourism: two living forces for mutual understanding, culture and development of society. International of Tourism Day.## Team  Spirit( 2009). Kingston Sport Tourism,Playing the fields.## Deery, M, & Jago, L(2006).The Management of Sport Tourism, in Heather Gibson (ed), Sport Tourism: Concepts and Theories, Routledge Taylor & Francis Group.## Ritichie .B,Small(2008). scale event tourism: the chaninging dynamics of the New Zeland Masters Games.## Rezvani, AA (2007). Geography and Tourism, Tehran, PNU, Seventh Edition.## Staff of the annual New Year travel Tourism Organization (2008), pp. 8, 87 March.## mechanic, Afshar (2004) .brrsy Mvsrbrtvsh tourism-related factors Azbrgzary international sporting events in the country. NamەKarshnasy the senior teacher Danshgahtrbyt Tehran.## Ko Sasi, V( 2005). Sport tourism in India. Journal of Sport Tourism.## Andueza & Miranda(2005). The role of sport tourism destination chosen by tourisms visiting Spain. Journal of Sport Tourism.##