بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

3 کارشناس پژوهشی دانشگاه مازندارن

4 کارشناس مسئول پژوهشی دانشگاه مازندارن

چکیده

  دکتر مهربان پارسامهر، امیرمختار اسکندری­فرد، دکترمحمدرضا نیک­نژاد، سید قاسم قربانزاده زعفرانی

مقدّمه و هدف: دانش­آموزان بخش بزرگی از جمعیّت جامعه را تشکیل می­دهند و توجّه به سلامت فردی آن­ها مسأله­ی مهمّی است که باید مدّ­­ نظر قرار گیرد. یکی از ابزارهای مناسب برای دست‌یابی به سلامت فردی دانش­آموزان، مشارکت در ورزش است که لازمه­ی رشد این مشارکت، شناخت عوامل مؤثّر بر آن است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش­آموزان دبیرستانی بوده است. روش: این پژوهش با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده­های این پژوهش از 380 دانش­آموز مشارکت­کننده در درس تربیت بدنی جمع­آوری گردیده است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش‌نامه‌ی اصلاح شده بوده که سؤالات پرسش­نامه دارای پایایی بالاتر از 75/0 است.
یافته­ها و نتیجه­گیری: نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می­دهد که چهار متغیّر حمایت خانواده، حمایت دوستان، ارزش ادراک شده و توانایی ادراک شده، با مشارکت رابطه دارند. یافته­های رگرسیون گام­ به ­گام نیز نشان می­دهد که متغیّرهای اجتماعی جمعیّت شناختی و متغیّرهای پیش­بین اصلی در مجموع توانسته­اند 7/12 درصد از واریانس متغیّر ملاک را تبیین نمایند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می­دهد که پیش­بین­های پژوهش توانسته است، 7/12 درصد از واریانس متغیّر مورد مطالعه را تبیین نماید؛ ولی متغیّرهای مطرح در مدل، قادر به تبیین بخش زیادی از واریانس متغیّر مورد مطالعه نیستند؛ بنابراین در این زمینه باید به سایر متغیّرها توجّه شود.

 

کلیدواژه‌ها


##U.S. Health and human Service center (1991). Healthy People: National Health Promotion and Disease Prevention Objectives (DDHS Publication No. PHS 91ـ50212). Washington.## Ennis, C.D. (1999). Creating a culturally relevant curriculum for disengaged girls. Sport, Education and Society, 4, 31ـ49.## Doyle, W. (1977). Paradigms for research on teacher effectiveness. Review of Research in Education, 5, 163ـ198.## Eccles, J.S., Adler, T.F., Futterman, R., Goff, S.B., Kaczala, C.M., Meece, J.L., & Midgley, C. (2003). Expectancies, values and academic behaviors. In J.T. Spence (Ed.), Achievement and achievement motives (pp. 75ـ146). San Francisco: W.H. Freeman.## Lirgg, C. (1993). Effects of sameـsex versus coeducational physical education on the selfperceptions of middle and high school students. Research Quarterly for Exercise and Sport, 64, 324ـ334. 34.## Pajares, F., & Miller, M. (1995). Mathematics selfـefficacy and mathematics outcomes: The need for specificity of assessment. Journal of Counseling Psychology, 42, 190ـ198.## Corbin, C., & Nix, C. (1979). Sexـtyping of physical activities and success predictions of children before and after crossـsex competition. Journal of Sport Psychology, 1, 43ـ52.## Daley, A., & Buchanan, J. (1999). Aerobic dance and physical selfـperceptions in female adolescents: Some implications for physical education. Research Quarterly for Exercise and Sport, 70, 196ـ200.## Greenockle, K., Lee, A.M., & Lomax, R. (1990). The relationships between selected student characteristics and activity patterns in arequired high school physical education class. Research Quarterly for Exercise and Sport, 61, 59ـ69.## Belcher, D., & Solmon, M.A. (2000, March). The interaction of gender and perceptions of ability. In M.A. Solmon (chair), Gender, race, and perceptions of ability: How do they interact to affect engagement in physical activity? Symposium conducted at the annual meeting of the Research Consortium of AAHPERD, Orlando, FL.## Bandura, A. (1977). Selfـefficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191ـ215.## Lee, A.M., Fredenburg, K., Belcher, D., & Clevelend, N. (1999). Gender differences in children’s conceptions of competence and motivation in physical education. Sport, Education, and Society, 4, 161ـ174.## Wigfield, A., Eccles, J.S., & Rodriquez, D. (1999). The development of children’s motivation i school contexts. Review of Research in Education, 23, 73ـ118. Wright, J. (1997). The construction of gendered contexts in single sex and coeducational physical education lessons. Sport, Education, and Society, 2, 55ـ72.## Xiang, P., McBride, R., Guan, J., & Solmon, M. (2003). Children’s motivation in elementary physical education: An expectancyـvalue model of achievement choice. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74, 25ـ35.## Eccles, J.S., Adler, T.F., & Meece, J.L. (1984). Sex differences in achievement: A test of Alternate theories. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 26ـ43.## Lirgg, C., Chase, M., George, T., & Ferguson, R. (1996). Impact of conception of ability and sexـtype of task on male and female selfـefficacy. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18, 426ـ434.## Belcher, D., Lee, A.M., Solmon, M.A., & Harrison, L. (2003). The influence of genderـrelated beliefs and conceptions of ability on learning the hockey wrist shot. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74, 183ـ192.## Greendorfer, S.L. (1993). Gender role stereotypes and early childhood socialization. In Cohen, G.L. Women in Sport: Issues and Controvesies (pp 3ـ14). London: Sage. 33.## Solmon, M.A., & Lee, A.M. (1997). Development of an instrument to assess cognitive processes in physical education classes. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68, 152ـ160.## Xiang, P., Lee, A.M., & Williamson, L. (2001). Conceptions of ability in physical education:Children and adolescents. Journal of Teaching in Physical Education, 30, 282ـ294. ##