بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: ورزش و به‌ویژه ورزش‌های همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می‌شود، یکی از زیرشاخص‌های توسعه‌ی انسانی در جوامع قلمداد می‌گردد. (1) هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی است.
روش‌شناسی: جامعه‌ی آماری این تحقیق را شهروندان همدانی تشکیل می دهند. نمونه‌ی آماری این تحقیق را 350 نفر از شهروندان مناطق 4 گانه‌ی شهر همدان که در سال 1390حداقل یک بار در هفته در ایستگاه‌های ورزش همگانی شهر همدان ورزش می‌کردند، تشکیل می دهند. روش نمونه‌گیری در مرحله‌ی اول به صورت خوشه‌ای و در داخل خوشه تصادفی است. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است که با استفاده از یک پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن 90/0 برآورد شده انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق  با استفاده از روش‌های آماری (آزمون کالموگراف اسمیرنف، آزمون یومن ویتنی و آزمون کروسکال والیس ) انجام گرفت.
یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که انواع رسانه‌های جمعی (تصویری، صوتی، چاپی) بر گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی تأثیر دارد و در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی، مهم‌ترین نقش رسانه‌ها، آگاه‌سازی مردم از فواید ورزش همگانی و کمترین نقش رسانه‌ها، تبلیغ و اطلاع‌رسانی در مورد ورزش همگانی و همایش‌های آن است. بنابراین باید عامل تبلیغ مورد توجه ویژه قرار گیرد  ومتخصصین ورزشی نیز باید علاوه بر انتشار یافته‌های علمی در رسانه‌های تخصصی، به همکاری با رسانه‌های همگانی بپردازند تا تأثیرات بیشتری در توسعه‌ی ورزش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


##Roshandelarbatani, T. (2007).Explain therole ofmass mediain theinstitutionalization of Publicsportin thecountry. Movement Journal. 33,, 165-177#Sadeghiarani, Z, mirghafouri S,  H ,A  . (2009) .Analysis of theprovince's sportsdevelopmentbetween85-1384 .Journal ofResearchinSport Science. 24 ,, 103-120.## Farajallahi, N. (1994) Checkthe status ofphysical educationandsport in spending of girl studentsleisure time studentsof Tehran University. Master Thesis,Faculty of Physical EducationandSports Scienc ,Tehran University.## Darabi, M, Gaeini, A  and Mumivand, P . (2009) .Journal ofResearchinSport Science .24, 77-88 .## Mozafari, S, A, A, Ghareh, M ,A .(2006) .  Iran public Sport's statusandits comparison with thenumber of selected countriesin the world . Movement siences and sport. 6,, 151-171##Bauman  Adrian  E, Bill   Bellew,  Neville  Owen, Philip Vita .(2001). "Impact of  an  Australian  mass  media   campaign  targeting  physical   activity  in  1998 ", Am.J.Prev.21(1). ## Razavi, M, H, AshkuhTaheri,  R . (2010) .Study theSocioeconomic status (SES) of Participant in Mazandaran Province   public sport. Sport management. 2(5).##Liu S, Willett WC, Stampfer MJ, et al.(2000). “A prospective study of dietaryglycemicload,carbohydrateintake,and risk of coronary heart disease in US women " Am J  ClinNutr, 71, P:55-61.## Ramezankhani, A, Ghanbari, SH. (2007).The media's rolein PreventionofDisease .Journalof Research andAssessment .50, 9-31.## Dadgaran, M. (2008). Principles ofMass Communication. Tehran .FiruzehPublications.## Hemayattalab, R . (2009) .Studythe causes oflackofgrowthanddevelopment of the  public sportfromthe perspective ofhigh school students in Tehran cities EducationOrganization. The research in the education.Tehran, Iran.## Ghareh, M, A. (2006). Iran publicsport statusandits comparison with thenumber of selected countriesin the world.PhDthesis .  Teacher Training University.## Razavi, M,H, MirdarShadmehr and AshkuhTaheri, R . (2010). Study the  public sport commissions Status in Mazandaran Province . Dated: 2011/5/22.  Downloaded from thewebsite : www.ayaskiha.blogfa.com.## Kashef, M. (2000). Study the public sport status in Iran and Recommendationsfor public sport development in Iran . Fourth National Conferenceon Physical Education andSports Science ,GuilanUniversity .##Wolfe  Rosita, Tony Meenaghan ,Paul  O.Sullivan. (2002). "The   sport network: insight into  the shifting  balance  of  power".  Journal of Business Research, vol. 55, pp:611-622.## Ghafuri, F, Rahmanseresht, H, Kuzehchian, H, Ehsani,M  . (2003). Study of theattitudes ofphysical educationspecialists to therole of mass mediain Peopletendtoathleticsand thepublic sport. MovementJournal .16 ,, 57- 78.## Afarineshkhaki, A, Tondnevis, F,Mozafari,S,A,A. (2005) .Comparingthe views offaculty, coaches, athletesandadministratorsabouthow to develop publicsport. Movement siences and sport .5, 1-22.## Jackson J.  (1991). "Mass  participation  in  physical   recreation", Journal of   recreation,  Vol .49,  No. 3, p :33 .## Serban Liliana. (2004) " Influence   of  mass media on Ohioans  knowledge,  attitudes  and behaviors  regarding  physical  activities  and  health ",  A  thesis  presented  to the  faculty of  the College of  Communication of  Ohio  University.## Elijah G. Rintaugu, Peter, W. Mwangi and MwisukhaAndanje. (2011). "The influence of mass media in socialization into sport of Kenya secondary school athletes", International Journal of Current ResearchVol. 3, Issue, 11, pp.471-475, October.## Safizadeh, A .Dated:2009/5/3 Downloaded from thewebsite: www.yjchmd.ir .Rankedfirst in the world for Hamedan public sport .Hamedan Province Young Reporters Club .## Ghasemi, H, Mozafari, A,A, Amirtash, A, M . (2008) .Sport  Development bytelevision in Iran . Journal ofResearchinSport Science .17, 131-148 .## Mahdavianmashhadi, M . (2008) .First Sport Management National Conference .Shomal University. ## Home J.  (2005) "Sport and the mass   media in japan",  sociologi  of  sport   journal, Human Kinetics,  22(4),  pp: 415 -432.## Rahimi, F, Khankelabi, M. (2007). Using theInternetin patientswith spinal cord injury .Communication Research .50, 112-133.## Nayebi, H, Dehghan, A,R, Moayedfar, S. (2007). Education, media andawareness. Global media journal .Vol: 3. NO 3 .##(2002) . Readers Surveyandevaluation aboutthe performance ofsportspress .Research Office and Cultural affairs ofPhysical Education department .## Naderianjahromi, M, Hashemi, H. (2009). Participationinrecreationalsports (motivationanddefault in recreationalaspects of sport .Journal ofResearchinSport Science .22, 39-53. ## Shafiei, M. (1994). Examine thesocioeconomic statusof participantsin thepublicsportin Tehran .Master Thesis. Teacher Training University.## Abedi, B. (2001). Examine thequantity and qualityof Markazi Provincesportandphysical education fromthe perspectiveofsportsofficials andcoaches. Master Thesis. TMU University .## KlaytonStold, G, Ditmor Stefan, W, BranoldScatt, E. TranslationGhasemi, H, Kashkar, S, Ghaleh, N . (1388) . SportsPublic Relations “Corporate CommunicationsManager“ .Science Publicationandmovement .Tehran .## Supitr ,Samahito, (2002), Sport for All. Faculty of KasetsartUniversity, Bangkok, Thailand.## Abdolhamid, A. (2010) .Examine therelationship between quad role of sports mediawith thedevelopmentofStudent Sport Culture. Dated:2011/5/29  Downloaded from thewebsite : www.ahmadiweb.ir .## Meenaghan  T. wolfe  R  and  Sulivan P. (2002) " The sport network: insight into  the shifting  balance  of power ". Journal of business research, No: 55, P: 61.##Honeybourne John, Hill Michaed, Moors Hellen.  (2002) "Physical education and sport study", Stanley Thones2thEd.##Lull, J. (2000) " Media, Communication, Culture: A Global Approach", SecondEdition, Cambridge, UK: Polity Press,  p:133-132 ,45-46.##