بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: فعالیت­های ورزشی تاثیر روز افزونی بر بخش های گوناگون زندگی انسان از جمله بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از دیدگاه کارشناسان بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق پیمایشی بوده و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ورزشی، گردشگری و اساتید تربیت بدنی بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی توسط اساتید متخصص، پایایی آن(85:α) بدست آمد. داده‌های 120 پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزارهای SPSS V.19 و Amos V.21 و با استفاده از آزمون فریدمن، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل معتبر اقتصادی، اجتماعی روانی، فرهنگی، زیست محیطی و گردشگری را شناسایی کرد، نتایج آزمون فریدمن نشان داد عامل فرهنگی مهم ترین تاثیر تور آذربایجان و عوامل اجتماعی روانی، اقتصادی، گردشگری و زیست محیطی در رتبه­های بعدی قرار دارند. همچنین تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد گویه " افزایش آگاهی مردم نسبت به اثرات مثبت ورزش " مهم ترین اثر فرهنگی، " سرگرمی و تفریح"  مهم ترین اثر اجتماعی- روانی، " هزینه بودجه عمومی ورزشی منطقه" مهم ترین اثر اقتصادی، "جذب گردشگران خارجی در سایر زمان­ها" مهم ترین اثر گردشگری و " آلودگی صوتی و هوا" مهم ترین اثر زیست محیطی این رویداد ورزشی می باشند.
بحث و نتیجه گیری: به طورکلی نتایج نشان داد این رویداد ورزشی هنوز نتوانسته است منافع اقتصادی برای جامعه میزبان داشته باشد، بنابراین در این موقعیت اقداماتی نظیر پخش تلویزیونی رقابت ها و تشکیل کمیته­­ های گردشگری و بازاریابی می تواند منجر به کسب منافع اقتصادی از این رویداد ورزشی شود.

کلیدواژه‌ها


##Chernushenko, D., Van der Kamp, A., Stubbs, D., (2001). Sustainable Sport Management, translated by  mehri azadi , first edition, Tehran, National Olympic Committee of Islamic Republic Of IRAN .pp 20.##Djalali Farahani; M., Alidoust Ghahfarrokhi; E., (2011).Management of sport events and sport camps. First edition, Tehran, university of Tehran press, pp 40.##Bladen, C., et al.  (2012). EVENTS MANAGEMENT: An introduction. Routledge. ##Ottevanger, H. J. (2007). Sport Tourism: Factors of influence on sport event visit motivation. Unpublished doctoral dissertation, Bournemouth University, United Kingdom, 14. ##Janeczko, B., Mules, T., Ritchie, B., & Tourism, C. f. S. (2002). Estimating the Economic Impacts of Festivals and Events: a research guide: CRC for Sustainable Tourism.##Daniels, M. J. (2007). Central place theory and sport tourism impacts. Annals of Tourism Research, 34(2), 332-347. ##Solberg, H. A., & Preuss, H. (2007). Major sport events and long-term tourism impacts. Journal of Sport Management, 21(2), 213-234. ##Kim, S. S., & Petrick, J. F. (2005). Residents' perceptions on impacts of the FIFA 2002 World Cup: The case of Seoul as a host city. Tourism Management, 26(1), 25-38. doi: 10.1016/j.tourman.2003.09.013##Zhou, Y., & Ap, J. (2009). Residents' Perceptions towards the Impacts of the Beijing 2008 Olympic Games. Journal of Travel Research, 48(1), 78-91. doi: 10.1177/0047287508328792.##Yang, J., Zeng, X., & Gu, Y. (2010). Local residents' perceptions of the impact of 2010 EXPO. Journal of Convention and Event Tourism, 11(3), 161-175. doi: 10.1080/15470148.2010.502030##Lorde, T., Greenidge, D., & Devonish, D. (2011). Local residents’ perceptions of the impacts of the ICC Cricket World Cup 2007 on Barbados: Comparisons of pre- and post-games. Tourism Management, 32(2), 349-356. doi: 10.1016/j.tourman.2010.03.004##Kim, W., & Walker, M. (2012). Measuring the social impacts associated with Super Bowl XLIII: Preliminary development of a psychic income scale. Sport Management Review, 15(1), 91-108. doi: 10.1016/j.smr.2011.05.007##Huang, H. C., Lai, Y. H., Chen, L. S., & Chang, C. M. (2012) Influence of international mega sport event towards cognition of economic, social-cultural and environmental impact for residents: A case study of the 2009 Kaohsiung world games. 1st International Conference on Energy and Environmental Protection, ICEEP 2012: Vol. 524-527 (pp. 3392-3397). Hohhot.##Achu, F. N. (2012). Resident African immigrants’ perceptions of the 2010 FIFA World Cup™ and its associated African legacy: a case study of Cape Town. Master's thesis of tourism technology, Cape Peninsula University of Technology.##Official Website of Azerbaijan International Cycling Tour, Tour of Azarbaijan 2012, http://www.azar-tour.com/news/27th-azarbaijan-international-cycling-tour-news/210-tour-of-azarbaijan-2012-21-teams-have-been-confirmed.##Iranian Cycling Federation website, Cycling Tour of Azerbaijan on the eve of 27th birthday, http://www.cfi.ir/d.asp?id=28289##International Cycling Federation website, 2011 - 2012 UCI Road Calendar, Asia Tour http://www.uci.ch/templates/BUILTIN,NOFRAMES/Template1/layout.asp?MenuId=MTYzMzQ&LangId=1##Fairley, S., Tyler, B. D., Kellett, P., & D’Elia, K. (2011). The Formula One Australian Grand Prix: Exploring the triple bottom line. Sport Management Review, 14(2), 141-152. doi: 10.1016/j.smr.2010.07.001##Kim, H. J., Gursoy, D., & Lee, S. B. (2006). The impact of the 2002 World Cup on South Korea: Comparisons of pre- and post-games. Tourism Management, 27(1), 86-96. doi: 10.1016/j.tourman.2004.07.010##Fourie, J., & Spronk, K. (2011). South African mega-sport events and their impact on tourism. Journal of Sport and Tourism, 16(1), 75-97. ##Olympic, R., McCarthy, H., & Zorbas, A. (2004). 16 Days: the Role of the Olympic Truce in the Toolkit for Peace: Demos. ##