تحلیل عاملی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران

نویسندگان

1 دانش اموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه: فوتبال پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش در پهنه بین­المللی است که سهم عمده ای از کل صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است.
هدف: این پژوهش شناسائی مولفه های اثر گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایران است.
روش شناسی :روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی انجام شده است.تحقیق حاضر از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش هئیت های فوتبال استان های سراسر کشور بودند در این پژوهش 130نفر از 20 استان کشور و متخصصین دانشگاه به عنوان نمونه آماری معرفی شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. که شامل سوالات اطلاعات فردی و پرسشنامة شناسائی مولفه های اثر گذار مدیریت بر موفقیت فوتبال ایران شامل: مدیریت زمان، مدیریت دانش ، برنامه ریزی ،استقلال سازمانی و ثبات مدیریت سازمانی و بود. روایی پرسشنامه با روش آلفا کرونباخ  759/.  به دست آمد.برای تحلیل داده ها ابتدا از آزمون (KS)نرمالیته و سپس از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی  و فرید من استفاده شده و برای انجام این کار از نرم افزار   spss ورژن 21ستفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد مهمترین عوامل موثر بر مدیریت فوتبال از : ثبات مدیریت ، مدیریت دانش ، استقلال مدیریت بود.
بحث و نتیجه گیری:با توجه به یافت ها ی این پژوهش ثبات مدیریت در فوتبال ایران مهمترین مولفه تاثیر گذار بر مدیریت موفق فوتبال اعلام شد. پیامد امنیت شغلی و اطمینان از حمایت مسئولان می تواند عاملی برای تحقق اهداف و برنامه های بلند مدت در فوتبال باشد. برنامه و استراتژی مناسب و بهرمندی از مدیریت دانش ، ثبات مدیریت و استقلال مدیریت سازمانی مسیر رسیدن به موفقیت در فوتبال را هموار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Effective Factors on The success of Iranian Football Management

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • mohammad hosein razavi 2
  • Mohamad Khabiri 3
  • Morteza Dousti 4
1 .
2 University of Mazandaran
3 Tehran University
4 University of Mazandaran