عوامل بی رغبتی دختران نسبت به شرکت در فعّالیّت های ورزشی مدرسه (مطالعه ی موردی دبیرستان های دخترانه ی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

داود عبداللّهی
 
مقدمه و هدف: این مقاله به مطالعه­ی عواملی می­پردازد که با بی­رغبتی دختران نسبت به فعّالیّت­های ورزشی در مدرسه ارتباط دارند. روش شناسی:این تحقیق تحقیق علّی _ همبستگی بوده که در سال 89 _ 1388 انجام گرفته است. و جامعه­ی آماری عبارت است از کلیّه­ی دانش آموزان متوسطه­ی مدارس دخترانه­ی دولتی استان اردبیل،  به تعداد 27500 نفر که 800 نفر به شیوه­ی تصادفی چند مرحله­ای از 10 منطقه به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته­ها: یافته­های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری نشان می­دهد میزان آگاهی از اثرات مثبت ورزش بر سلامت دختران، میزان ارزش­گذاری خانواده و جامعه به ورزش دختران امکانات ورزشی مدرسه زمین و فضای ورزشی مدرسه، انتظارات و انگیزه­های فردی دختران از ورزش، حریم امن دور از دید دبیران و عوامل مرد مدرسه، باور تندرستی، حمایت اجتماعی، ترس و نگرانی والدین از آثار ورزش و موانع و محدودیّت­های ورزشی مدارس.تأثیر عوامل زیر بر گرایش یا عدم گرایش دختران به ورزش در مدرسه تأیید شد:
نتیجه­گیری: نتایج نشان می­دهد اهمیّت ورزش بانوان در جامعه، میزان آگاهی دختران از اثرات مثبت ورزش برآن­ها، موانع و محدودیّت­ها و امکانات ورزشی مدارس، باورداشت تندرستی از ورزش بر گرایش دختران به ورزش در مدرسه تأثیر دارند.
 
 

 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


##Ahangarani,Muhammad taghee(2000) Evaluating Status and problems of implementing Physical education in Meshkinshahr schools.##Mardan.Homa(1997) Review and evaluation of the implementation of programs of physical education curriculum in Tehran Girls' schools. ##Mohammadi, Reza (2000) examining the factors affecting the efficiency and optimization of physical education From the viewpoint of Physical education administrators and teachers..##Amini, Alireza (1998) Studying  Evaluation Criteria  of  boys and girls' physical Education  Achievement in Hamedan Schools..##Mehdipoor,Abd-ol-Madjid(1997) Studying  the effect of group and individual sport (Football, Basketball, Swimming, Taekvando) Of students on decreasing the rate of their depression in Dezful city.##Parsamehr,Mehrban (2006) examining the factors affecting women's participation in sports activities in Mazandaran province, , A Phd dissertation, University of Isfahan .##Bandura, Albert(1997),Self-efficacy :the exercise of control. (New York: W.H. Freeman).##Bandura, Albert. (1986) Social Foundations  of  Thought and Action: A Social Cognitive Theory.( Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall).##Saybani, Hamydreza (2000), Quantitative and qualitative Description of Sport places and fassilities,Hormozgan Physical Education General Adminstration  .##Tavassoli,GholamAbbas(2000)SociologicalTheories,Tehran,Samt Press.##Dahl (Robert); Modern political analysis; (new jersey , prentice hall int'l editions , 1991).##Mansoor far,Karim(1992),Statistical methods,Tehran University Press.##Projects and Research Division (SID), women's sports, Humanities, Physical Education Committee, publisher of the programs, the cultural sector.##Social Science Book of the Month (2001) Journal of specialist information and review books, Issue Eight, Tehran.##Billington,Rozamond and others(1380),Culture and Society,Translated by Fariba azabdaftari,Tehran,Qatreh.##Hamshahri Newspaper(23 september), No. 2872.##Arab Momeni,Allah Yar (2002), reviews the current status of physical education (in terms of manpower, equipment and exercise space) in the Province of primary schools in Year 2001-2002, to provincial education Isfahan.## Qurbani, Khairollah (2002), discussing ways of strengthening of Gils' physical education during the academic year 2001-2002, Isfahan Province Education.  ##