درباره «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» 

 کشور محل چاپ : ایران                                       ناشر دانشگاه مازندران

درصد پذیرش مقالات: 16%                                 زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 نوبت‌های چاپ :دوفصلنامه                                      دسترسی رایگان به مقالاتبلی

نوع  داوریداوری بسته  و حداقل 2 داور                 زمان داوریحداقل4 هفته

هزینه داوری مقالات در صفحه راهنمای نویسندگان بیان شده است.


 نشریه علمی «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» از قوانین COPEتبعیت می کند و نرم افزارهای مشابه یاب و سایت های مرتبط به کار می گیرد.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 37، فروردین 1402 

شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران

10.22080/jsmb.2021.16876.3168

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی