شناسایی موانع توسعه صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و دانشگاه خوارزمی، تبریز و تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی،،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشگاه الزهرا

4 مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: کاهش مشارکت عمومی در بسیاری از رشته‌های ورزشی به دلیل مسائلی مانند فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، توسعه ورزش را تبدیل به فرآیندی برنامه‌ریزی شده و از بالا به پایین کرده است تا رشد و پایداری مشارکت ورزشی را از طریق تحت تأثیر قرار دادن کیفیت و تنوع برنامه‌های ارائه شده برای همه افراد جامعه با هر سطح ورزشی، بالا ببرد. از آنجا که رفع موانع توسعه ورزش یکی از گام‌های اصلی و آغازین تحقق آن بشمار می‌رود، هدف تحقیق حاضر شناسایی موانعی است که در مسیر فرآیند توسعه صنعت ورزش کشور وجود دارد.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش تحقیق کیفی تحلیل تم استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از نمونه‌گیری گلوله‌ برفی و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از نخبگان آگاه به موضوع استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس مراحل شش‌گانه تحلیل تم با رویکرد کلارک و براون (2006)، انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصله، موانع توسعه ورزش در قالب 42 تم فرعی و 8 تم اصلی شامل: موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، سیستمی- انسانی، مدیریتی، زیرساختی، تکنولوژیکی و موانع رسانه‌ای استخراج و تبیین شد.
نتیجه‌گیری: دقت نظر در موانع به دست آمده گویای این مطلب است که بخشی از این موانع مانند فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موانع زمینه‌ای هستند که بسترساز موانع دیگر محسوب می شوند. بنابراین در رفع موانع توسعه ورزش کشور باید نگاهی دقیق‌تر بر موانعی داشت که در حکم لایه‌های زیرین و تغذیه کننده موانع دیگر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Levermore, R. (2009). Sport-in-international development: Theoretical frameworks. In Sport and international development, Palgrave Macmillan UK. Pp: 26-54.
 2. Eady, J. (1993). Practical sports development. London: Pitman.
 3. Sport Council, (1993). Blak and ethnic minorities and sport: policy and objective. London: sport council.
 4. Cryer, j. (2009). Teaching sport development. Retrieved from http:/sportdevelopment.info/index.php?option=com_content&viwe=article&id=495:definitions&catid=54:introsv&itemid=74website:
 5. Watt, D. C. (1998). Sports management and administration. London: Rutledge.
 6. Bramham, P., Hylton, K., Jackson, D., & Nesti M. (2001). Introduction. In K. Hylton, Bramham, P., Jackson, D., & Nesti M. (Ed.), Sport development: Policy, process and practice, London: Rutledge, Pp: 1-6.
 7. Sotiriadou, K, P. (2013). Sport development planning: The sunny golf club. Sport Management Review, 16(4), Pp: 514-23.
 8. Bailey, R., Collins, D., Ford, P., MacNamara, A., Toms, M., & Gemma, P. (2010). Participant development in sport: An academic review. Retrieved from http://www.sportscoachuk.org.
 9. Grix, J., & Carmichael, F. (2012). Why do governments invest in elite sport? A polemic. International journal of sport policy and politics, 4(1), Pp: 73-90.
 10. Hanstad, D.V. and Skille, E.A., 2010. Does elite sport develop mass sport? A Norwegian case study. Scandinavian sport studies forum, 1, Pp: 51–68.
 11. Bottenburg, V. M., (2002). Sport for all and elite sport policy: do they benefit one another? Proceedings world sport for all congress. Available from: http://www.vanbottenburg.nl/downloads/147.%
 12. Barrie H., Green M. (2008). Comparative Elite sport development, systems, structures and public policy, Fiji association of sport and national Olympic committee, Pp: 100-115.
 13. Shilbury, D., Sotiriadou, K. P., & Green, B. C. (2008). Sport development. Systems, policies and pathways: An introduction to the special issue. Sport Management Review, 11(3), Pp: 217-223.
 14. Shippi, P. (2012). Social and political factors affecting sporting success in small countries: The case of Cyprus. Biomedical Human Kinetics, 4, Pp: 38-44.
 15. Makoto Matlala , Bernardus van der Spuy, Sumayya Khan, Alec Moemi, Gert Oosthuizen, Fikile Mbalula (2012). Strategic plan for the fiscal years 2012 – 2016, Ministry of Sport and Recreation South Africa, available on the.
 16. Ojeme, E. O. (1985). Problems in the development of sports in Nigerian universities. International Review for the Sociology of Sport, 20(3), Pp: 189-202.
 17. Okakah, R. O., & Gabriel, A. (2015). Faclities/Equipment as predictor of sport development in edo state, nigeria. European Journal of Research in Social Sciences, 3(3).
 18. Green, M., & Houlihan, B. (2005). Elite sport development. Policy learning and political priorities. London and New York: Routlege.
 19. Kim, J. W. (2010). The worth of sport event sponsorship: an event study. Journal of Management and Marketing Research. 5, Pp: 1-14.
 20. Khosrowizadeh, E., Hamidi, M., Yidollahi, J., Khabiri, M., (1388). Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran and its bottlenecks and challenges. Journal of Sport Management, No. 1, Pp: 19-35. (Persian)
 21. Asadi, N., Goodarzi, M., Sajjadi, S. N., Alidoush Qahfarkhi, I., (1396). A Study of Barriers to Talent Identification in the Country's Sports, New Approaches to Sport Management, No. 18, Pp: 23-32 (Persian)
 22. Ramezani Nejad, R., Mulla'i, M., Khalili, S. L., (1395). Identifying and Prioritizing Problems of Athletic Women in Iran's Sailing Champion. Human Resources Management in Sport. No. 2, Pp: 231-244. (Persian)
 23. Shabani Moghaddam, , Farahani, A., Asadi, H., (1390). Sports for all in Iran and its comparison with several countries of the world: barriers, solutions and development strategies. PhD thesis, Payame Noor University Center. (Persian)
 24. Kavehpour, A., Keshavarz, L., Farahani, A., (1392). Factor Analysis of Barriers to General Sports Development at Saipa Automobile Company. Master's Degree. Payam Noor University of Tehran Center. (Persian)
 25. Strategic document of the comprehensive system of physical education development in the country (1384), Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran (National Center for Management and Exercise of the Country), Apple Green Publishing, First Edition. (Persian)
 26. Ramezani Nejad, R., (1383). Analysis of sport management strategies based on the levels of participation of people and sports, the first international conference of the Caspian Sea Fellowships, Guilan University. (Persian)
 27. Gharakhanloo, R., (1394). Pathology of sports development in the country. Iranian Sociological Association. http://www.isa.org.ir (Persian)
 28. Javadipur, M., (1394). Challenges of Championship Sport Management in Iran. Sport Management Studies. No. 30, Pp: 13-34. (Persian)
 29. Saffari, M., Ehsani, M., Amiri, M., Kausechian, M., (1391). Designing the Model of Sports for all in Iran. Sport Management Studies. No. 27, Pp: 87-108. (Persian)
 30. Strauss, A., Corbin, J. (1387). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory, 2nd, thousand oaks, sage.
 31. Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field methods, 15(1), Pp: 85-109.
 32. Danaei Fard, H., Mozafari, Z., (2008). Promoting Validity and Reliability in Qualitative Management Researches:An Investigation on Strategies for Management Research Studies, No. 1, Pp: 131-162 (Persian)
 33. Braun, v and Clarke, v (2006) using thematic analysis in psychology , qualitative research in psychology journal, 2, Pp: 123-140
 34. Astle, A. M. (2014). Sport development-plan, programmed and practice: a case study of the planned intervention by New Zealand cricket into cricket in New Zealand: a thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, School of Management, College of Business, Massey University, Palmerstone North, New Zealand (Doctoral dissertation, Massey University).
 35. Gahreman Tabrizi, K., Rahimi, I., Javaadrazavi, S. M., (1393) Identification and Prioritization of Developmental Burdens in Swimming Sports in Kerman Province Based on AHP Hierarchical Process Analysis. Sport Management. No. 1, Pp: 113-128. (Persian)
 36. Ghalibaf, M. B., (1389). "A strategic look at the sports system in the country from the program of advancement and justice". Hamed Negarestan Publishing House, Tehran. P. 3. (Persian)
 37. Farahani, A., Keshavarz, L., Sadeghi, Ali. (1395). The Design of strategies in development Iran elite spor. Applied Research in Sport Management.3, Pp: 127-42. (Persian)
 38. Hosseini, Seyed Shaho. Hamidi, Mehrzad. Gorbaniyan Rajabi, Asieh. Sajjadi, Seyed Nasrallah. (1392). Identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of talent in the sport of the Islamic Republic of Iran Championship and its bottlenecks and challenges, Sports Management, 17, Pp: 29-54. (Persian)
 39. Morakinyo, E. O., Aluko, E. O. (2009). Management Factors As Predictors Of Sports Development In Selected Sport Federations Of The Federal Ministry Of Sports And Social Development In Nigeria. International Journal of African & African-American Studies, 7(1).
 40. Bragaru, M., Van Wilgen, C. P., Geertzen, J. H., Ruijs, S. G., Dijkstra, P. U., & Dekker, R. (2013). Barriers and facilitators of participation in sports: a qualitative study on Dutch individuals with lower limb amputation. PLoS One, 8(3), e59881.
 41. Hematinejad, M. A., Khanzadeh, Sh., (1387). Strategic planning of the Boating and Water Ski Federation. Selected Articles of the National Conference on Sport Management with the emphasis on the 20-year vision document of the Islamic Republic of Iran, Tehran, National Olympic Academy.
 42. Edim, M. E., Odok, E. A., Osaji, N. N., (2016). The role of media in contemporary sports development in Nigeria. Multi-Disciplinary Journal of Research and Development Perspective. 5 (1), Pp: 69-74.
 43. Ozrudi, M. F., Bararzadeh, M., Khanjani, M., Fatahi, H., (2013). The role of mass media in student's sport development at Mazandaran province. International Journal of Sport Studies, 3(1), Pp: 20-23. (Persian)
 44. Hekmati, M., Mokhtari Dinani, M., Norouzi Seyed Hosseini, R., (1396). Designing a model of women's sport development in Iran. Master's Degree. Alzahra University.