دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، آبان 1400 

مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های ورزشی استان مرکزی

صفحه 17-1

10.22080/jsmb.2017.10682.2435

اسفندیار خسروی زاده؛ اکرم کمانکش؛ عزت اله شاه منصوری


مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال‌های ورزشی بومی و سنتی نوار ساحلی دریای خزر

صفحه 39-19

10.22080/jsmb.2021.9658.2299

حمید رضا قزلسفلو؛ محمدحسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری؛ نوشین اصفهانی


تأثیر طول پیش‌دوره و دست‌برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداری

صفحه 66-55

10.22080/jsmb.2018.10620.2431

سمیه رضایی منش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ محمد رضا دوستان


شناسایی موانع توسعه صنعت ورزش ایران

صفحه 98-81

10.22080/jsmb.2020.14283.2871

فریبا عسکریان؛ مریم رهبر؛ حسین راغفر؛ مرجان صفاری