تماس با ما

 

                                                  

نشانی دفتر نشریّه:

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان ابوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ
پردیس دانشگاه مازندران ـ دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ معاونت پژوهشی-
دفتر نشریّة « پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی»

پست الکترونیکی: j_sport@umz.ac.ir

 

نقشه آدرس پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 


CAPTCHA Image