توضیح در باره عدم امکان تغییر جایگاه و ترتیب نام نویسندگان محترم

*پژوهشگران گرامی توجه داشته باشید اسامی نویسندگان درهنگام چاپ به ترتیبی که در نسخه اولیه ارسال شده خواهد بود وهیچ گونه تغییری مانند اضافه نمودن اسم وجابه جایی بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نخواهد بود.