درباره نشریه

دوفصلنامه «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» ،نشریه ای علمی است و مقالاتی را منتشر می‌کند که حاصل فعّالیّت‌ها، پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حیطة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی از مجموعه علوم ورزشی باشند.

این نشریه علمی براساس نامة کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 811/11/3 مورخ 01/05/1388 موفق به دریافت مجوز معتبر شده و بر اساس گواهی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به شماره 31130 مورخ 22/08/1390 در مرکز استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه سازی شده است.