اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی» نشریه ای علمی است و زمینه ای فراهم آورده تا پژوهشگران آخرین دستاوردهای علمی خود را نمایان کنند. همچنین فرصتی است که مدیران و محققین حوزه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در گرایش های گوناگون با یکدیگر به تعامل و تبادل علم و نظر بپردازند تا در کار و عمل شکوفایی بیشتری داشته باشند.
همه آنچه در پهنه دانش مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی جای دارند در کانون نگاه این نشریه هستند که برخی عبارتند از:
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در ورزشی 
مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی و همگانی
رفتار حرکتی در ورزش
رشد و تکامل حرکتی در ورزش
یادگیری حرکتی و ورزشی

این نشریه علمی در زمره نشریات دسترسی ازاد بوده و استفاده از مقالات منتشر شده آن با رعایت حقوق مولفین و با ذکر منبع برای همه رایگان است.
همچنین این نشریه از پیشنهادات و نظرات همه مخاطبین گرامی بهره می برد.