توضیحاتی در باره روند داوری همزمان مقالات نویسندگان محترم

* طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه هر نویسنده حداکثر دو مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه می تواند داشته باشد و تا تعیین تکلیف  یا انتشار آن مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد فرایند داوری نماید. همچنین از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده،بیشتر از یک مقاله در سال منتشر نخواهد شد.