امکان رفع اشکال نگارشی نام نویسندگان محترم

*نویسندگانی که مقالات آنها در شماره های 25 تا 28 چاپ شده است درصورت نیاز به اصلاح مشخصات نویسندگان با ایمیل نشریه مکاتبه نمایند.