راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و پذیرش مقالات دوفصلنامة علمی
 «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی»

     پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، مقالاتی را منتشر می‌کند که حاصل فعّالیّت‌های‌، پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حیطة تربیت بدنی و علوم ورزشی باشد.

 

الف) اصول کلّی:

1. مقاله به زبان فارسی و با رعایت قواعد دستوری نوشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های اساسی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد.

2. مقاله  باید تحت نرم افزار Word ترجیحاً نسخه 2003 و حدّ اکثر در 12 صفحه A4 و با حاشیة 3 سانتیمتر از هر طرف و با قلم 12 BMitra و فاصلة سطر 1 سانتیمتر تنظیم شود.

3. مطالب قابل انتشار در این نشریه شامل مقالات پژوهشی اصیل، مقالات مروری، گزارش کوتاه و گزارش موردی، فراتحلیل، گزارش فنی و نامه به سردبیر می‌باشد.

4. مقاله باید با رعایت منشور موازین اخلاقی این نشریه تنظیم شده باشد.

5. تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه چاپ مقاله در پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  و همچنین فرم تعارض منافع همراه فایل مقاله ضروری است.

6. مقالة پژوهشی باید شامل این بخش ها باشد: عنوان، خلاصة فارسی و انگلیسی (هرکدام حدّ اکثر تا 300کلمه)، واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی (حدّاقل 3 و حدّاکثر 7 واژه به ترتیب الفبا)، مقدّمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و تایید عدم تضاد منافع و فهرست منابع .

7. خلاصة مقاله (انگلیسی و فارسی) باید دربرگیرندة: الف) مقدمه و هدف (Background&Purpose)؛ ب) روش شناسی (Methodology)؛ ج) یافته‌ها (Results)؛ د)  نتیجه گیری (Conclusion) به صورت مجزّا و مشخّص (اما جمعا فقط در یک پاراگراف) باشد.

8 .مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی که تسلط کافی در مورد موضوعی خاص دارند و با ارجاع به حداقل 5 منبع از مقالات منتشر شده ایشان، پذیرفته می‌شود و باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی ، مقدمه، مواد و روش‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشند.

9.کلیه منابع انتهای مقاله باید به زبان انگلیسی و با تاریخ میلادی نوشته شوند. در پایان منابع فارسی مورد استفاده، واژه [ Persian]  آورده شود.

10.شماره نویسی منابع درون متنی باید به ترتیب ظهور باشد(بر اساس دستو العمل ونکوور) و به  همان ترتیب در فهرست انتهایی مقاله آورده شوند. نحوة تنظیم منابع به شرح زیر است:

11ـ منابع به صورت کتاب: (‌نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم احتمالی، شمارة چاپ، محل انتشار، نام ناشر، شمارة صفحه).

12ـ منابع به صورت مقاله: (نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان نشریّه، شمارة نشریّه، شمارة صفحه آعاز و پایان)

13ـ نمودارها،جدول‌ها و شکل ها و عکس‌ها در متن اصلی مقاله آورده و با اشاره در متن مقاله شماره‌گذاری شوند.

14ـ هیأت تحریریّة نشریّه در پذیرش و یا ردّ و یا اصلاح مقاله، آزاد است و از باز پس فرستادن مقاله و پیوست‌های آن معذور است.

15ـ نویسندگان مقالات، مسؤول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ‌شدة مقالة خود در نشریّه خواهند بود.

16ـ استفاده از مندرجات نشریّه با ذکر کامل مأخذ، آزاد است.

17- پس از پذیرش مقاله، هیچ درخواستی درباره جابجایی یا تغییر نام نویسندگان و تابعیت سازمانی آنها قابل قبول نخواهد بود.

18- جهت  بررسی مقالات(هزینه داوری) مبلغ ششصد هزار ریال(600.000)   و  جهت  چاپ مقالات مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال  (1.500.000) از نویسندگان مسئول دریافت شود. برای این کار باید از سامانه پرداخت آنلاین همین پژوهشنامه بهره گرفت.

19- فلوچارت زیر نشان دهنده فرایند داوری مقالات می باشد:

                         

 


نشانی دفتر نشریّه:

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان ابوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ
پردیس دانشگاه مازندران ـ دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ
دفتر نشریّة «پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی»

تلفن: 35302242 (011) ـ نمابر: 35302201 (011)

پست الکترونیکی: j_sport@umz.ac.ir