فرایند پذیرش مقالات

شیوه نامه ارزیابی مقالات

پس از  بارگذاری مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه نسریه، فرایند داوری مقاله طبق روند زیر آغاز خواهد شد. نویسندگان گرامی توجه داشته باشند که  برای تسریع در روند فرآیند داوری، بهتر است پیش از بارگذاری فایل ها، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرموده و مقاله را دقیقامطابق راهنمای موجود در سامانه تنظیم و ارسال نمایند. همچنین توجه داشته باشند که فرم تعهد نامه باید توسط همه نویسندگان امضا شده باشد. ملاک نگارش ترتیب اسامی نویسندگان نیز همان فرم تعهدنامه خواهد بود که بایددر تمام فایل های دیگر رعایت شده باشد. لازم هست که   فرم عدم تعارض منافع نیز توسط نویسنده مسئول تکمیل و امضا شده و همران فرم ها فرستاده شود.

 

1- ارزیابی اولیه مقالات ارسالی توسط سردبیر / دبیر تخصصی / مدیر داخلی مجله (حداکثر 30 روز)

  • عدم تأیید صلاحیت اولیه مقاله برای آغاز فرایند داوری اولیه: عدم پذیرش به دلیل قرار نگرفتن در اولویت مجله/عدم تناسب با موضوع مجله/ عدم رعایت ضوابط نگارش مجله
  • تأیید صلاحیت اولیه مقاله برای آغاز فرایند داوری اولیه: ارسال فرم پرداخت هزینه داوری اولیه برای نویسنده مسئول/ تعیین داوران مرتبط برای آغاز داوری

           

2- ارزیابی دوم توسط داوران (حداکثر 60روز)

  • تأیید محتوای مقاله: پذیرش بر اساس نظر داوران- ارسال به سردبیر/اعضای هیات تحریریه جهت تصمیم گیری
  • عدم تأیید محتوای مقاله: عدم پذیرش بر اساس نظر داوران/سردبیر
  • طرح نظرات داوران برای بازنگری کلی یا جزئی جهت بهبود محتوای مقاله: ارسال برای مؤلف برای بازنگری
  • باز داوری مقاله بازنگری شده برای تایید یا عدم تأیید محتوا 

 

3- مطالعه نظرات داوران در باره مقاله توسط سردبیر/ دبیر تخصصی  (حداکثر 30 روز)

  • عدم انجام اصلاحات (کلی و جزئی): مردود
  • انجام کامل اصلاحات: ارسال به هیأت تحریریه جهت تصمیم گیری

 

4- ارزیابی سوم توسط اعضای هیأت تحریریه مجله (حداکثر 30 روز)

  • عدم پذیرش و قرار نگرفتن در اولویت: عدم پذیرش
  • پذیرش و قرار گرفتن در اولویت چاپ و نشر: تأیید و ارسال نامه پذیرش و ارسال مقاله برای مراحل وبراستاری / صفحه آرایی / نشر و نمایه سازی
 

 دیاگرام روند فرایند داوری مقاله ددر این نشریه علمی