تاثیر تمرینات راه رفتن ویژه روی تردمیل با چشم باز و بسته برشاخص های ترکیب بدنی، قدرت عضلانی، حس-عمقی و تعادل در مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، ایران

2 رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 رفتار حرکتی

چکیده

مقدمه و اهداف
چاقی و اضافه‌وزن ناشی از شیوه زندگی مدرن موجب بروز مشکلات جسمانی، حرکتی و حتی ادراکی-شناختی گردیده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر چهار هفته تمرینات روی تردمیل با چشم باز و بسته بر ترکیب بدنی، قدرت عضلانی، حس-عمقی و تعادل در مردان دارای اضافه‌وزن انجام شد.
مواد و روش ها
در مطالعه نیمه‌تجربی حاضر، 30 دانشجوی مرد دارای اضافه‌وزن (شاخص توده بدنی بین 25 تا 30 کیلوگرم بر متر مربع) انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه همگن راه رفتن روی تردمیل با چشم باز، بسته و کنترل جایگزین شدند. سپس، آزمودنی در یک پروتکل تمرینی چهار هفته‌ای (سه جلسه تمرین در هفته) شرکت کردند. بخش اصلی هر جلسه تمرین شامل 20 دقیقه راه رفتن روی تردمیل به سمت جلو، عقب و پهلو با سرعت دلخواه فرد و شیب 10 درجه با چشم باز یا بسته بود. قبل و پس از پروتکل تمرینی حس-عمقی، تعادل، وزن، توده عضلانی، درصد چربی و قدرت پایین‌تنه ارزیابی شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری 05/0 و نرم‌افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
تمرینات راه رفتن روی تردمیل با چشم باز و بسته باعث بهبود معنی‌دار حس-عمقی و تعادل مردان دارای اضافه‌وزن شد. همچنین، چهار هفته تمرین راه رفتن با چشم باز و بسته روی تردمیل باعث کاهش معنی‌دار وزن و درصد چربی و افزایش معنی‌دار قدرت عضلات پایین تنه گردید.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد تمرین راه رفتن روی تردمیل می‌تواند با بهبود حس-عمقی و قدرت عضلات پایین‌تنه و کاهش وزن و درصد چربی باعث بهبود تعادل افراد دارای اضافه‌وزن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها