مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال‌های ورزشی بومی و سنتی نوار ساحلی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشگاه مازندران

3 هیات علمی دانشگاه مازندران

4 iهیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه و هدف: درمناطقی که ورزش و فعالیت‌های ورزشی بخشی از فرهنگ آنها را تشکیل می‌دهد، می‌توان مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی‌شماری از جذب گردشگران محلی و بین‌‌المللی کسب نمود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه اکوتوریسم ورزش‌های بومی و سنتی می‌باشد.
روش‌شناسی: نمونه آماری تحقیق حاضر شامل گردشگران، کارشناسان ورزشی و مدیران ستادی هیئت‌های ورزشی و کارشناسان میراث فرهنگی می‌باشد(263n=). به منظور جمع‌آوری دادها از پرسشنامه محقق ساخته اکوتوریسم ورزشی که بصورت مقیاس لیکرتی پنج ارزشی( 1: بسیارکم تا 5: بسیار زیاد) و پرسشنامه رضایت‌مندی و تمایل به بازگشت شونک (2006)، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار آموس جهت ترسیم تحلیل مسیر استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که جاذبه‌های طبیعی مربوط به فعالیت‌های ورزشی آبی و ساحلی (83/0=β) و جاذبه‌های طبیعی مرتبط به فعالیت‌های ورزشی طبیعی و جنگلی (78/0=β) بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی گردشگران دارند. همچنین گویه فوتبال و والیبال ساحلی، پیاده‌روی و کوهنوردی، کشتی سنتی، اسکی و برف‌نوردی و رالی موتور بیشتریت تاثیر را ابعاد اکوتوریسم ورزشی داشتند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، می‌توان با ترکیب مناسبی از فستیوال های ورزش های بومی و محلی با ویژگی های منحصر به فرد استان‌های ساحلی شمالی زمیه توسعه گردشگری ورزشی را در این مناطق فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Heather J. Gibson, Kyriaki. K, Sung. JK (2012). Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism. Sport Management Review 15 (2012) 160–170.
  2. Ghafouri. F (2015). Model of tourism development in base on traditional sports and games. Sport management studies. N 24, Pp: 153-174.
  3. Tajzadeh.H, Hashemzadeh.J (2015). The role of Local festivals in tourism development in terms of viewer’s perspective. Sport management research. N 26, V 8: 25-52.
  4. Zeitounli. AH, Farahani. A, Asadi. H (2014). Economical tourism and long term economic effects. New perspective in sport management. V1, N 1: 9-18.
  5. Fallahi. A, Hasani. E, Karubi. M (2014). Survey of effective natural attractions in sport tourism development in Kordestan province. Sport management studies. N 17, Pp: 159-174.
  6. Aliabadi. S, Hesami. SH (2015). Feasibility study of Functional link between Ecotourism and Sport Tourism in Iran, Case Study (Kurdistan Province). Applied Research of Sport Management. Vol.3, No.3, P p: 43-50.
  7. Honarvar. A, Ghanbari. AR, Khatibzadeh, M (2014). Demographic properties and priority of sport tourism in Iran. Research in sport management. V 2, N 5: 1-24.
  8. Ionela. G, Paven. H (2015). Tourism opportunities for valorizing the authentic traditional rural space-Case study: Ampoi and Mures Valleys micro region, Alba County, Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015) 111 – 115.
  9. Hasani Mehr. S, Kuhi.SH (2012). Identifying internal potentials in river distinct as a proper places to tourist. Environmental and Regional planning. N 11, P p: 4-16.
  10. Juan M. H, Rafael. SV, Yolanda. SJ (2016).The inter relationship between rural and mass tourism: The case of Catalonia, Spain. Tourism management. V 54, Pp: 43–57.
  11. Veisi. H, Mehmandust. KH (2016). Survey challenges of international tourist development in Iran in based on in ported tourisms. Geopolitics’ seasonal journal. V 4, N3, Pp: 135-156.
  12. Naghavi. MR, Moridsadat. P, Fatahi. A, Ebadian. M (2014). Evaluation of traditional and local games in rural development. Planning and logistic space journal. V 17, N 4, 111-128.
  13. Noorbaksh. M, moharamzadeh. M, Najafzadeh. F (2011). Major factors to attract and development of females sport tourism in Azerbaijan province in terms of environmental – sport attractions. 2 national congress of sport management. Shahroud University. Pp: 166-173.
  14. Chunyang. W, Hailin. Q, Maxwell K. Hsu (2016). Toward an integrated model of tourist expectation formation and gender difference. Tourism Management. Volume 54, June 2016, Pages 58–7.
  15. Getz, D, Stephen J. Page (2016). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management 52 (2016), 593-631.
  16. Gábor. KKároly. T,Zsolt. R. (2015).The Changing Role of Sports in Urban Development: A Case Study of Debrecen (Hungary). Sport tourism review. Volume: 117Issue: 9. P p: 145- 161.
  17. Ramezani. B, Forughi.P (2010). Identifying of sport tourism local potentials in Anzali beach district. Geography and regional development Journal. V1, N 2: 87-93.
  18. Razavi.MH, Hosseini. E, Khajehpoor. A (2014). Survey of effective natural attractions on Mazndaran sport tourism development. Journal of Sport Management and motor behavior.V 9, N17: 15-26.
  19. Shonk, D. J, Cheladurai. P (2008).Service quality, Satisfaction and intent to return in sport event tourism, Journal of sport management, 22: 587-602.
  20. Memari. J, Abdollahi. M, Asghari, M (2013). Determining and modeling of major factors of consumer’s satisfaction in private – entertainment sport collections: Modeling of method analysis. Sport management studies. N 18, Pp: 117-130.
  21. Bodet G., (2006). Investigating Customer Satisfaction in a Health Club Context by an Application of the tetra-classes mode. Euro Sport Management Quarterly.6 (2): 149-165.
  22. Human. HA (2010). Modeling of structural equation with Lissrel. The Samt publication. 3 edition. P 67.
  23. Angelo. P, Lorn. S. (2013). Planning tourism through sporting events. International Journal of Event and Festival Management, Volume: 4Issue: 2. P p: 56-71.
  24. Andam.R, Montazeri.A, Feizi. S (2015). Survey of service quality dimensions in sport tourism. Journal of sport management research. N 26, P p: 15-36.
  25. Causevic. S, Lynch, P. (2013). Political (in) stability and its influence on tourism development. Tourism Management Vol.34, pp. 145-157.
  26. Shojai. V (2012). Strategic planning for Mazandaran’s sport tourism. Geography position journal. V 12, N 39. Pp 173-194.
  27. Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, Vol. 26: 45–56.
  28. Icoz. O, Gunlu, E, Oter. Z (2010). Sport tourism destinations as brand and factors affecting destination choices of soccer teams. 5th International congress on Business, economic and Management. Pp: 241-252.
  29. Rasuli.S, Narenchi. F (2016). Geographical potential Azerbaijan province in sport tourism attraction. Geographical district Season research. N 51, Pp: 63-73.
  30. Shahriari. B, hemmatinejad. MA, Malek akhlagh. E (2016). Identifying strategic alliances in Northern province sport tourism development. Sport management studies. N 30, Pp: 5-70
  31. Farahani. A, Esfahani. N, Zarei. M, Khakeghi. H (2015). The role of tourist’s destinations in sport tourism development for 5 period yearlong in Abuzabi. Sport management journal. V 6, N2, Pp: 215-230.
  32. Giovanna. B (2014). Designing small-scale sport events in the countryside. International Journal of Event and Festival Management, Volume: 5Issue: 2. P p: 214-235.
  33. Hossein Poor.H, Adyan. H, Moghadam. R (2016). Survey of Chukhe wrestling’s sport tourism problems in terms of naural attractions in Esferaien County. Sport management research. N 33, P P: 67-78.
  34. Stefania. B, Dan Mihnea. D (2015). Tourism development after the implementation of sustainable strategies in Neamt County. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015) 230 – 236.
  35. Kun kaew. Khlaikaew (2015). The Cultural Tourism Management under Context of World Heritage Sites: Stakeholders’Opinions between Luang Prabang Communities, Laos and Muang-kao Communities, Sukhothai, Thailand. Procedia Economics and Finance. 23 (2015) 1286 – 1295.
  36.  
  37. Héctor V. J, José Luis. C.P, Milagros. G., Mari. C.S (2015). Cost–benefit analysis of sport events: The case of World Paddle tour. Investigations Europeans de Direction y Economic de la Empress (2015). http://dx.doi.org/10.1016/j.iedee.2015.04.001.
  38. Thaleghani, Gholamreza, Ghafari, Ali. (2014).Providing a management model for the development of sports tourism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 120, 289-298.
  39. Musavi. R, Asadi. H, Sajadi. N (2011). Sectioning of Iran’s sport tourism market for foreign tourists and planning object model. Sport management model. N 12, Pp: 37-59.