مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال‌های ورزشی بومی و سنتی نوار ساحلی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشگاه مازندران

3 هیات علمی دانشگاه مازندران

4 iهیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه و هدف: درمناطقی که ورزش و فعالیت‌های ورزشی بخشی از فرهنگ آنها را تشکیل می‌دهد، می‌توان مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بی‌شماری از جذب گردشگران محلی و بین‌‌المللی کسب نمود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل توسعه اکوتوریسم ورزش‌های بومی و سنتی می‌باشد.
روش‌شناسی: نمونه آماری تحقیق حاضر شامل گردشگران، کارشناسان ورزشی و مدیران ستادی هیئت‌های ورزشی و کارشناسان میراث فرهنگی می‌باشد(263n=). به منظور جمع‌آوری دادها از پرسشنامه محقق ساخته اکوتوریسم ورزشی که بصورت مقیاس لیکرتی پنج ارزشی( 1: بسیارکم تا 5: بسیار زیاد) و پرسشنامه رضایت‌مندی و تمایل به بازگشت شونک (2006)، استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس در بخش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار آموس جهت ترسیم تحلیل مسیر استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که جاذبه‌های طبیعی مربوط به فعالیت‌های ورزشی آبی و ساحلی (83/0=β) و جاذبه‌های طبیعی مرتبط به فعالیت‌های ورزشی طبیعی و جنگلی (78/0=β) بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی گردشگران دارند. همچنین گویه فوتبال و والیبال ساحلی، پیاده‌روی و کوهنوردی، کشتی سنتی، اسکی و برف‌نوردی و رالی موتور بیشتریت تاثیر را ابعاد اکوتوریسم ورزشی داشتند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، می‌توان با ترکیب مناسبی از فستیوال های ورزش های بومی و محلی با ویژگی های منحصر به فرد استان‌های ساحلی شمالی زمیه توسعه گردشگری ورزشی را در این مناطق فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها