تدوین مدل تبدیل قابلیت های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، استان مرکزی

چکیده

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین مدل تبدیل قابلیت‌های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران است.

روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از روش نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل مدیران باشگاه‌های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها است که نمونه به روش نمونه‌گیری نظری و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بصورت سوالات باز استفاده شد. سپس داده‌های حاصل از 18 مصاحبه به روش نظریه داده‌بنیاد، تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: کدهای حاصل از مصاحبه‌ها 792 کد بود که پس از تلخیص به 184 کد و سپس به 27 کد محوری تبدیل شدند. کدهای محوری در مرحله کدگذاری انتخابی در 4 گروه قابلیت بازاریابی شامل قابلیت‌های ورزش فوتبال، قابلیت‌های زیرساختی، قابلیت‌های استراتژیک و قابلیت‌های عملیاتی و 3 گروه عوامل تبدیل شامل عوامل تبدیل محیطی، سازمانی و ساختاری جای گرفتند و در انتها مدل مفهومی تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات نخبگان طراحی شد.

نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده می‌تواند به عنوان ابزای جهت شناسایی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال و عوامل تبدیل این قابلیت ها به کارکرد (کسب درآمد) مورد استفاده قرار گیرد تا بگونه‌ای منطقی و اصولی به بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.

کلیدواژه‌ها


 1. Ashouri,S.,Tajarbini, S.E. (2017). Evaluating the Effective Dimensions of Empirical Marketing of Selected Sports Obstacles in Tehran. Case Study of Adidas, Nike, Puma and Reebak, Third National Conference on Sport and Education in Iran, Tehran, Association for the Promotion of Basic Sciences and Technology. (Persian)
 2. Alkilani, K., Ling, K. C. & Abzakh, A. A. (2012). The impact of experiential marketing and customer satisfaction on customer commitment in the world of social networks, Asian Social Science, 9(1): 262- 270.
 3. Abdolmaleki,H. (2016). Designing a consumer behavior model in the country's sports industry, Doctorate Degree in Sport Sciences and Sport Sciences, School of Physical Education and Sport Sciences, Mashhad Ferdowsi University.(Persian)
 4. Ebrahim pour azbari, M., Akbari, M., Rafie rasht abadi,F. (2015). The role of empirical marketing in brand commitment through brand mediation and brand loyalty, Business Management,7(4).(Persian)
 5. Emam jome,S.M.R., hmadi, Gh. A., Teymour niya, M. (2012). Comparative Study of Iran's Elementary Schedule Activities with the United States, England and Malaysia, Curriculum Research, 3(1), pp17-65.(Persian)
 6. Freemantle,D. (2004). What customers like about you: adding emotional value: Nicholas Brealey.
 7. Hasan zadeh, M. (2005), sports marketing, Ask me, First Edition, Tehran. (Persian)
 8. Hu, C., Huang, L., Zhang, X. (2012). Consumer experience analysis (A case study of Apple Inc. from consumers’ perspective in experience marketing), Bachelor Thesis in Business Administration.
 9. Huang, Y.H (1998). A study on relationships between participating motivation, participating behavior, customer satisfaction, and brand loyalty on health and fitness club members in Taichung city, Master dissertation, department of sport business management, Dayeh University, ChangHua, Taiwan.
 10. Kotler,Ph., Armstrong, G. (1990); Principles of Marketing, Prints hall International Inc.
 11. McCole, P. (2004). Refocusing marketing to reflect practice. The changing role of marketing for business. Marketing Intelligence & Planning Vol. 22 No. 5, 2004 pp. 531-539
 12. Mirzayi, J., Hoseini, S.E., Moradi sharaf,H. (2016). Sensory Marketing Survey. Hamedan University. (Persian)
 13. Niyarami,S., Dousti, M., Darvishi,A. (2016). Identifying the Problems and Benefits of Implementing the In-School Olympiad: A Case Study: Mazandaran Province, New Approaches to Sport Management, 4(13), pp 59-68. (Persian)
 14. Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty?”, Journal of Marketing, Vol. 63, pp. 33-44. - Rachel, Simmons. (2009). Social Brand Capital: The Loyalty Nucleus of Corporate Social Responsibility, http://www.brandchannel.com.
 15. Petkus, Jr. (2004). “Enhancing the application of experiential marketing in the art”. International Journal of Nonprofit and Voluntary Secret Marketing. Vol. 9(1): 49-56.
 16. Razaghi, M. (2017). Designing and explaining the model of power marketing power on purchasing behavior and customer loyalty to the brand (Case Study: Polymer Tehran Industrial Group), Fourth International Conference on Environmental Planning and Management,pp14. (Persian)
 17. , Anandya. (2010). Experiential marketing, customer satisfactionand behavioral intention: time zonegamecentersurabaya.
 18. Ruchi, G., Zillur, R., Qureshi, M. & Kumar, V. (2012). A journey of experience from consumption to marketing, In: National Conference on Emerging Challenges for Sustainable Business, 1097- 1123.
 19. Schmitt, B. (1999). Experiential marketing, Journal of Marketing Management,15(1- 3): 53- 67.
 20. Smilansky, S. (2010). Experiential Marketing: A practical guide to interactive brand experiences, Rasa, Tehran. (Persian)
 21. Sri Astuti Pratminingsih, Widyatama University Eriana Astuty, Widyatama University Kania Widyatami, Indonesia University of Education (2018). Increasing Customer LOYALTY of ETHNIC Restaurant Through Experiential Marketing and service Quality, Journal of Entrepreneurship Education, Volume 21, Issue 3, 2018