تدوین مدل تبدیل قابلیت های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، استان مرکزی

چکیده

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین مدل تبدیل قابلیت‌های بازاریابی به کارکرد در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران است.

روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از روش نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل مدیران باشگاه‌های فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها است که نمونه به روش نمونه‌گیری نظری و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بصورت سوالات باز استفاده شد. سپس داده‌های حاصل از 18 مصاحبه به روش نظریه داده‌بنیاد، تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: کدهای حاصل از مصاحبه‌ها 792 کد بود که پس از تلخیص به 184 کد و سپس به 27 کد محوری تبدیل شدند. کدهای محوری در مرحله کدگذاری انتخابی در 4 گروه قابلیت بازاریابی شامل قابلیت‌های ورزش فوتبال، قابلیت‌های زیرساختی، قابلیت‌های استراتژیک و قابلیت‌های عملیاتی و 3 گروه عوامل تبدیل شامل عوامل تبدیل محیطی، سازمانی و ساختاری جای گرفتند و در انتها مدل مفهومی تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات نخبگان طراحی شد.

نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده می‌تواند به عنوان ابزای جهت شناسایی قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال و عوامل تبدیل این قابلیت ها به کارکرد (کسب درآمد) مورد استفاده قرار گیرد تا بگونه‌ای منطقی و اصولی به بازاریابی، کسب درآمد و استقلال مالی باشگاه و حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخت.

کلیدواژه‌ها